Regulamin AFYA

I. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem serwisu jest Marcin Chuć Praktyka Lekarska AFYA, ul. Przyjaźni 6c/3, 53-030 Wrocław o numerze NIP: 8842279975, REGON: 020349997, zwany dalej Operatorem.

 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z:

  1. serwisu wizyty.afya.pl, za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą zamówić Usługę odpłatnego świadczenia zdrowotnego niefinansowanego ze środków publicznych przez Lekarza:

   • w miejscu zamieszkania Użytkownika

   • lub w gabinecie przy ul. G. Zapolskiej 1 we Wrocławiu

   • lub w gabinecie przy ul. B. Stęczyńskiego 6 w Świdnicy

  1. serwisu wizyty.afya.pl, za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą zamówić Usługę przygotowania przez Dietetyka siedmiodniowej porady żywieniowej w ramach odpłatnego świadczenia zdrowotnego niefinansowanego ze środków publicznych, przekazywanego:

   • w gabinecie przy ul. G. Zapolskiej 1 we Wrocławiu

   • w gabinecie przy ul. B. Stęczyńskiego 6 w Świdnicy

   • lub na adres mailowy lub pocztowy podany przez Użytkownika w trakcie Rejestracji.

 1. Korzystanie z serwisu wymienionego w punkcie I.2 Regulaminu, zwanych dalej Serwisem, jest bezpłatne. Koszt połączenia internetowego lub przesyłu danych pokrywa Użytkownik we własnym zakresie.

 2. Korzystanie z Serwisu wymaga zapoznania się z Regulaminem oraz oznacza zaakceptowanie jego postanowień.

 

II. Słownik

Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

 1. Serwis – usługa polegająca na udostępnieniu danych i umożliwieniu ich wprowadzania, dostępna pod adresami https://afya.pl, https://wizyta-domowa.pl/ http://centrum-dietetyczne.com.pl oraz https://wizyty.afya.pl, za pośrednictwem których Użytkownicy mogą zamówić Usługę;

 2. Certyfikat SSL – certyfikat bezpieczeństwa, powalający na szyfrowane przesyłanie danych pomiędzy przeglądarką internetową Użytkownika a Serwerem Operatora;

 3. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu;

 4. Rejestracja – wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego celem korzystania z Serwisu, w którym dobrowolnie i zgodnie z faktycznym stanem rzeczy, w sposób samodzielny, lub przy pomocy osób przezeń upoważnionych, Użytkownik podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego u polskiego operatora telekomunikacyjnego, e-mail kontaktowy, datę urodzenia oraz PESEL.

 5. Osoba Trzecia – każda osoba fizyczna nie będąca Użytkownikiem ani Operatorem, dla której Użytkownik zamawia Usługę za pośrednictwem Serwisu;

 6. Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Kupujący, który jako osoba fizyczna dokonuje za pośrednictwem Serwisu czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 7. Gabinet – każda z lokalizacji, w której prowadzone są przez Praktykę Lekarską AFYA stacjonarne ambulatoryjne świadczenia zdrowotne – tj. we Wrocławiu przy ul. G. Zapolskiej 1 oraz w Świdnicy przy ul. B. Stęczyńskiego 6

 8. Usługa – wizyta lekarza w miejscu zamieszkania Użytkownika lub Osoby Trzeciej celem świadczenia przez Lekarza odpłatnego świadczenia zdrowotnego niefinansowanego ze środków publicznych, lub świadczenie przez Lekarza w Gabinecie odpłatnego świadczenia zdrowotnego niefinansowanego ze środków publicznych, lub wydanie przez Dietetyka siedmiodniowego planu żywieniowego w ramach odpłatnego świadczenia zdrowotnego niefinansowanego ze środków publicznych po wizycie w Gabinecie lub po wypełnieniu Ankiety przekazane online na adres mailowy lub pocztowy podany przy Rejestracji;

 9. AFYA-WEB-ID – indywidualny numer użytkownika, który zarejestrował swoje dane w Serwisie

 10. Termin wizyty wstępnie zarezerwowany (opłacony lub nieopłacony) - termin wizyty wybrany przez Użytkownika na stronie internetowej Serwisu poprzez wypełnienie specjalnego formularza – Użytkownicy zarejestrowani i zalogowani (tj. posiadający AFYA-WEB-ID) – wybierają typ wizyty, następnie termin sugerowanej wizyty wraz z sugerowaną ceną wizyty, następnie potwierdzają ten fakt poprzez wysłanie formularza na stronie internetowej (kliknięcie w przycisk zatwierdzający formularz), co powoduje wstępnie zarezerwowanie terminu wizyty - nieopłaconego; użytkownicy niezarejestrowani (nieposiadający AFYA-WEB-ID) lub niezalogowani albo niezarejestrowani – wybierają typ wizyty, następnie dogodny termin spośród sugerowanych przez system Serwisu, podają – imię, nazwisko, datę urodzenia, numer telefonu u polskiego operatora, aktualny i ważny adres e-mail, następnie po prawidłowym wypełnieniu formularza wysyłają go (analogicznie jak wyżej – przez kliknięcie odpowiedniego przycisku), co powoduje wstępnie zarejestrowanie terminu wizyty - nieopłaconego; czas utworzenia wpisu terminu wizyty wstępnie zarejestrowanego do bazy ulega zapisowi i będzie nazywany – czasem wpisu wizyty wstępnie zarejestrowanej; na podane : e-mail oraz nr telefonu zostaną wysłane informacje na temat wstępnie zarejestrowanej wizyty – tj. dniu, godzinie, lokalizacji oraz o wymaganej wartości wpłaty wstępnej rejestracji wizyty (celem opłacenia terminu wizyty wstępnie zarezerwowanej) – te same informacje Użytkownik zobaczy na ekranie medium, przez które użytkuje System

  1. termin wizyty wstępnie zarezerwowanej nieopłacony ulega zwolnieniu/wykasowaniu w ciągu 4 dób od czasu wpisu wizyty wstępnie zarejestrowanej, jeżeli nie zostanie wstępnie opłacony

  2. jeżeli różnica czasowa pomiędzy czasem wpisu wizyty wstępnie zarejestrowanej nieopłaconej a czasem planowanej wizyty wynosi poniżej 4 dób, to usunięcie/zwolnienie terminu wizyty wstępnie zarejestrowanej następuje na 2 godziny przed planowanym terminem wizyty

  3. na e-mail lub numer telefonu zwykle zostanie wysłana informacja o odwołaniu/zwolnieniu terminu wstępnie zarejestrowanej wizyty

  4. jeden Użytkownik może w jednym czasie wygenerować jedynie jeden termin wizyty wstępnie zarezerwowanej nieopłacony

  5. Serwis zastrzega sobie prawo do blokowania możliwości tworzenia nowych terminów wizyty wstępnie zarezerwowanej nieopłaconych przez użytkowników, którzy nagminnie (>3 razy) blokują grafik wizyt poprzez niewniesienie wpłat wstępnej rejestracji

 11. Wpłata wstępnej rejestracji – to kwota generowana przez System dla Użytkownika w trakcie rejestracji terminu wizyty wstępnie zarezerwowanego nieopłaconego; po wniesieniu opłaty rzeczony termin staje się terminem wizyty wstępnie zarezerwowanej opłaconym

  1. jest podawana na koniec procesu rejestracji terminu wizyty wstępnie zarezerwowanej, wyrażona w złotych polskich

  2. pobierana on-line, przez jedną ze współpracujących z Serwisem firm (aby opłacić wizytę niezbędne jest zachowanie kodów: kod 1 oraz kod 2, a także numeru telefonu – dane podawane są Użytkownikowi pod koniec wstępnej rejestracji terminu na ekranie/wyświetlaczu użytkowanego medium)

  3. stanowi zabezpieczenie przybycia Pacjenta na wizytę w wybranym czasie i lokalizacji

  4. nie podlega zwrotowi ani przeniesieniom (na inne terminy i osoby), za wyjątkiem sytuacji szczególnych: pogrzeb najbliższego członka rodziny (w pierwszej i drugiej linii pokrewieństwa), wypadki losowe (kradzieże, wypadki komunikacyjne itp.), pobyt w szpitalu nieplanowany przed wstępnym zarejestrowaniem wizyty, nagła i ciężka choroba uniemożliwiająca stawienie się w gabinecie, potwierdzona kopią zwolnienia lekarskiego, którego data jest dalsza niż termin czasu wpisu wizyty wstępnie zarejestrowanej i inne o których zasadności decyduje Operator

  5. w przypadku choroby lekarza, innych przyczyn losowych powodujących, że gabinet nie będzie czynny i wizyta wstępnie zarezerwowana opłacona nie odbędzie się – kwota wstępnej wpłaty rezerwacji jest zwracana na konto osoby wpłacającej – bez prawa do odsetek – lub może zostać potraktowana jako wpłata wstępna dla wizyty w innym terminie – według wyboru Pacjenta/Użytkownika

  6. przepada, jeżeli w terminie wizyty wstępnie zarezerwowanej opłaconej Pacjent nie zgłosi się na wizytę

  7. termin zaplanowanej wizyty może ulec przesunięciu do 60 minut, dlatego opóźnienie do 60 minut od zaplanowanego terminu wizyty wstępnie opłaconej nie jest podstawą do zwrotu kwoty wpłaty wstępnej rejestracji lub reklamacji

  8. o jej wartość zostanie pomniejszona kwota należna za wizytę, na którą rezerwowano termin przypisany do tej wpłaty

  9. paragon fiskalny za pobraną opłatę wpłaty wstępnej rejestracji wydany będzie w dniu zarezerwowanej wizyty (jako łączna kwota przeprowadzonej wizyty); jeżeli pacjent nie stawi się do gabinetu – paragon za pobraną kwotę wygenerowany zostanie w dniu planowanej wizyty i będzie on do odebrania przez 6 dni kalendarzowych w ramach godzin pracy w Gabinecie, po tym okresie zostanie zniszczony); paragon może zostać wysłany na prośbę Pacjenta Pocztą Polską pod wskazany w Polsce adres – koszt usługi – 10 PLN.

 12. Zamówienie Usługi – wypełnienie formularza Zamówienia Usługi dostępnego na stronie Serwisu, co skutkuje zawarciem umowy o świadczenie usług pomiędzy Użytkownikiem a odpowiednio Lekarzem lub Dietetykiem, z tym zastrzeżeniem, że Zamówienie Usługi opisanej w punkcie I.2.a tiret pierwszy Regulaminu musi być potwierdzone telefonicznie z numeru telefonu należącego do Operatora poprzez wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) z serwisu Operatora lub poprzez wysłanie informacji, odpowiednio na podany w trakcie rejestracji numer telefonu lub adres mailowy Użytkownika, i dopiero potwierdzenie skutkuje skutkuje zawarciem umowy o świadczenie usług pomiędzy Użytkownikiem a odpowiednio Lekarzem lub Dietetykiem.

 13. Termin – wybrany spośród dostępnych w serwisie terminów, w trakcie Zamówienia Usługi, odpowiednio dzień i godzina wizyty Lekarza w miejscu zamieszkania Użytkownika lub Osoby Trzeciej, celem świadczenia Usługi opisanej w punkcie I.2.a tiret pierwszy Regulaminu, lub dzień i godzina wizyty Użytkownika lub Osoby Trzeciej w gabinecie celem świadczenia Usługi, opisanej w punkcie I.2.a lub b tiret pierwszy Regulaminu, lub 21 dni roboczych od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług w przypadku Usługi, o której mowa w punkcie 1.2.b tiret drugi Regulaminu;

 14. Wykonanie Zamówionej Usługi – udzielenie odpłatnego świadczenia zdrowotnego niefinansowanego ze środków publicznych odpowiednio przez Lekarza albo Dietetyka w miejscu zamieszkania Użytkownika albo Osoby Trzeciej lub w gabinecie albo sporządzenie przez Dietetyka siedmiodniowej porady żywieniowej w ramach odpłatnego świadczenia zdrowotnego niefinansowanego ze środków publicznych po wizycie Użytkownika lub Osoby Trzeciej w Terminie w gabinecie lub po wypełnieniu przez Użytkownika Ankiety i jej przekazanie online na adres mailowy lub pocztowy podany przez Użytkownika w trakcie Rejestracji;

 15. Ankieta – formularz dostępny w Serwisie, którego wypełnienie przez Użytkownika jest warunkiem Zamówienia Usługi opisanej w punkcie I.2.b Regulaminu;

 16. Lekarz – lekarz w rozumieniu prawa polskiego, ze specjalizacją szczegółową lub bez specjalizacji, udzielający odpłatnych świadczeń zdrowotnych nie finansowanych ze środków publicznych. na terenie miejscowości Wrocław i w obrębie do 10 km od granic miasta wskazanych w Serwisie, oraz w miejscowości Świdnica, a w szczególnych przypadkach również poza tym obrębem, w miejscu zamieszkania wskazanym przez Użytkownika w formularzu Zamówienia Usługi Potwierdzonego, zgodnie z Regulaminem;

 17. Dietetyk – lekarz z odpowiednim doświadczeniem, dietetyk kliniczny lub dyplomowany dietetyk lub lekarz dyplomowany dietetyk w myśl przepisów RP, udzielający porad żywieniowych

 18. SMS – krótka wiadomość tekstowa realizowana w ramach usług telefonicznych poprzez operatora telekomunikacyjnego Użytkownika.

 

III. Użytkownik

 1. Użytkownik może korzystać z Serwisu w celu Zamówienia Usługi.

 2. Zamówienie Usługi możliwe jest przez Użytkownika, który dokonał Rejestracji i posiada Konto Użytkownika.

 3. Użytkownik, który nie posiada pełnej zdolności prawnej, może dokonać Rejestracji za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego, przesłaną w formie dokumentowej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dwóch dni roboczych od dnia Rejestracji.

 4. Rejestracja przez Użytkownika jest równoznaczna z:

  1. zapoznaniem się przez Użytkownika z postanowieniami Regulaminu oraz ich akceptacją i zobowiązaniem się do ich przestrzegania;

  2. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika, że wypełnienie formularza rejestracyjnego jest dobrowolne, jednakże w wymaganym zakresie, niezbędne do otrzymania Loginu i Hasła i związanego z tym dostępu do Usług;

  3. złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą;

  4. upoważnieniem Administratora do przetwarzania danych osobowych Użytkownika będącego osobą fizyczną, zawartych w formularzu rejestracyjnym, w celu świadczenia Usług na rzecz Użytkownika;

  5. zgodą Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych od Operatora na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym.

 5. Serwis udostępnia Użytkownikowi indywidualne Konto Użytkownika. Konto Użytkownika tworzone jest w terminie do dwóch dni roboczych od dnia Rejestracji przez Użytkownika lub od dnia przesłania zgody, o której mowa w punkcie III.2 Regulaminu, z zastrzeżeniem punktu III.5 Regulaminu.

 6. Konto zawiera dane podane przez Użytkownika podczas Rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych w czasie korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie je zaktualizować, korzystając ze stosownego formularza dostępnego w Serwisie.

 7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika przy Rejestracji lub Zamówieniu Usługi, Operator zastrzega sobie odpowiednio prawo wstrzymania założenia Konta lub do odmowy wykonania Zamówionej Usługi do czasu wyjaśnienia wątpliwości.

 8. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Konta w każdym czasie. W tym celu Użytkownik powinien przesłać do Operatora stosowne oświadczenie w formie dokumentowej na jego adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

IV. Korzystanie z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga od Użytkownika:

  1. posiadania komputera lub innego urządzenia z dostępem do internetu;

  2. posiadania dostępu do poczty elektronicznej;

  3. korzystania z przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 40.0 lub nowszej, Opera w wersji 11.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 22.0 lub nowszej, Safari w wersji 5.0 i nowszej);

  4. włączenia w przeglądarce możliwości zapisu plików cookies.

 2. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

 3. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta Użytkownika do działania na szkodę innych Użytkowników, Operatora, Serwisu lub Osób Trzecich. Zabrania się Użytkownikowi udostępniania swojego Konta innym osobom niż sam Użytkownik.

 4. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do:

  1. używania udostępnionych funkcjonalności i zasobów Serwisu zgodnie z celem Serwisu;

  2. przestrzegania prawa polskiego,

 5. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, zamieszczanie w Serwisie treści zawierających zapisy sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności treści pornograficznych, wulgarnych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.

 6. Konto Użytkownika, który zamieszcza treści niezgodne z prawem bądź treści naruszające dobra osobiste innych osób, może zostać niezwłocznie zablokowane lub usunięte przez Operatora.

 

V. Zamawianie Usługi

 1. Zamówienie Usługi polega na wypełnieniu formularza, w trakcie którego Użytkownik:

  1. wybiera jedną z dostępnych Usług;

  2. w przypadku wyboru Usługi, o której mowa w pkt I.2.a oraz I.2.b tiret pierwszy Regulaminu, wybiera termin wizyty Lekarza lub wizyty w gabinecie z dostępnych Terminów lub wypełnia Ankietę, w zależności od wybranej Usługi. Użytkownik ma możliwość przesłania plików, które uzna za konieczne dla prawidłowego Wykonania Usługi;

  3. jeśli Zamówienie Usługi następuje na rzecz Osoby Trzeciej – wprowadza dane osoby trzeciej, w tym imię, nazwisko, adres zamieszkania Osoby Trzeciej, datę urodzenia;

  4. potwierdza znajomość Regulaminu oraz Cennika;

  5. wciska przycisk „Zamów” lub „Potwierdź” lub „Zapłać” lub „Prześlij” lub inny podobnie nazwany przycisku umieszczony na dole strony, który przekierowuje Użytkownika na stronę zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu. Do informacji tych należy m. in.: określenie głównych cech zamówionej Usługi, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami, przedstawienie danych Użytkownika;

  6. wciśnięcie przycisku „Zamów” lub „Potwierdź” lub „Zapłać” lub „Prześlij” lub innego podobnie nazwanego przycisku jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Użytkownika o złożeniu zamówienia, którego Potwierdzenie przez Operatora pociąga za sobą obowiązek zapłaty;

  7. otrzymuje dwa indywidualne kody wymagane do Opłaty z Usługi, o której mowa w punkcie I.2.a tiret pierwszy Regulaminu;

  8. do 24 godzin od dokonania czynności opisanej w punkcie V.1.f Regulaminu, z zastrzeżeniem punktu V.3 Regulaminu, Użytkownik otrzymuje SMS lub Operator nawiązuje z nim połączenie telefoniczne na podany w trakcie Rejestracji numer telefonu, wskutek czego Zamówienie Usługi zostaje Potwierdzone.

 2. Użytkownik, w razie wątpliwości, może przed Zamówieniem Usługi ustalić szczegółową wysokość opłaty oraz rozwiać inne wątpliwości poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48718698393.

 3. Odpowiednio Lekarz lub Dietetyk zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem przed Potwierdzeniem Zamówienia, celem uzupełnienia informacji o Użytkowniku i doprecyzowania wszystkich informacji niezbędnych do Wykonania Zamówionej Usługi.

 

VI. Zawarcie Umowy

 1. Potwierdzenie Zamówienia zgodnie z punktem V.1.h Regulaminu skutkuje zawarciem umowy o świadczenie usług między Użytkownikiem a odpowiednio Lekarzem lub Dietetykiem.

 2. Usługa świadczona jest wyłącznie na rzecz jednej osoby. Użytkownik może Zamawiać Usługi dla siebie albo dla Osoby Trzeciej. W przypadku Zamówienia Usługi dla Osoby Trzeciej, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych podanych przy Zamawianiu Usługi.

 3. Umowa o świadczenie usług zawierana jest na czas określony do momentu Wykonania Zamówionej Usługi. Umowa o świadczenie usług zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

 4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:

  1. udostępnienie Regulaminu w Serwisie;

  2. utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Serwisu;

  3. wysłanie Użytkownikowi SMSa lub nawiązanie połączenia telefonicznego, o których mowa w punkcie V.1.h Regulaminu;

  4. wysłanie Użytkownika maila na adres mailowy podany przy Rejestracji.

 

VII. Płatność

 1. Wszystkie ceny podane w Cenniku cenami brutto (zawierają podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości) określonymi w złotych polskich.

 2. Użytkownik ma prawo dokonać płatności za Zamówienie w następujący sposób:

  1. przedpłata – za pośrednictwem płatności elektronicznych (operatorzy wybierani przez system Operatora: DotPay.pl lub PayU.pl). Dostępne metody to między innymi: karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, system BLIK, płatności ratalne, przelew bankowy

  2. płatność po wykonaniu Zamówionej Usługi – płatność w dniu Wykonania Usługi, gotówką lub kartą płatniczą w systemie Visa lub MasterCard

 3. Termin zapłaty za Zamówioną Usługę przypada:

  1. w przypadku Usługi opisanej w punkcie I.2.a. lub I.2.b. tiret pierwszy Regulaminu – na dzień Wykonania Usługi. W razie opóźnienia z zapłatą, Lekarz ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia, aż do dnia zapłaty.

  2. w przypadku Usługi opisanej w punkcie I.2.b tiret drugi Regulaminu – na drugi dzień roboczy od dnia Zamówienia Usługi. W razie opóźnienia z zapłatą, Dietetyk ma prawo od umowy odstąpić zgodnie z punktem VII.4 Regulaminu.

 4. W przypadku, gdy w celu Wykonania Usługi, o której mowa w punkcie 1.2.a. tiret pierwszy Regulaminu Lekarz musiałby ponieść uzasadnione wydatki związane z wykonaniem świadczenia i przekraczające zwykłą w danych stosunkach miarę, Lekarz poinformuje Użytkownika o ich przewidywanej wysokości przed Wykonaniem Usługi w terminie umożliwiającym Użytkownikowi zrezygnowanie z Zamówionej Usługi zgodnie z punktem VII.3.a Regulaminu.

 5. W przypadkach opisanych w Regulaminie, Serwis dokonuje zwrotu płatności Użytkownikowi w terminie do 14 dni roboczych przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik, a w przypadku płatności gotówką – przelewem na rachunek bankowy podany przez Użytkownika.

 

VIII. Wykonanie Usługi

 1. Usługa uznaje się za Wykonaną w rozumieniu punktu II.1 Regulaminu, kiedy odpowiednio Lekarz lub Dietetyk świadczą Usługę w Terminie określonym w punkcie II.9 Regulaminu, z zastrzeżeniem punktu VIII.2 – 4 Regulaminu.

 2. Warunkiem wykonania Usługi opisanej w punkcie I.2.b tiret drugi Regulaminu jest uzupełnienie przez Użytkownika Ankiety. Użytkownik ma możliwość przesłania plików, które uważa za niezbędne dla prawidłowego Wykonania Usługi. Po dokonaniu płatności, zgodnie z Regulaminem, Dietetyk przystępuje do Wykonania Usługi.

 3. W przypadku, gdy Wykonanie Usługi w Terminie jest niemożliwe lub znacznie utrudnione z przyczyn, za które odpowiednio Lekarz lub Dietetyk nie ponoszą odpowiedzialności, m. in. choroby, siły wyższej, zdarzenia losowego, (kolejki) odpowiednio Lekarz lub Dietetyk powiadomi o tym Użytkownika telefonicznie na numer telefonu podany przy Rejestracji, umożliwiając mu jednocześnie:

  1. zrezygnowanie z Zamówionej Usługi bezpłatnie, niezależnie od postanowień Punktu IX Regulaminu;

  2. zmianę Terminu Wykonania Usługi na inny Termin, zgodnie ustalony przez Strony.

 4. Odpowiednio Lekarz lub Dietetyk ma prawo odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy dane podane przez Użytkownika wskazują na konieczność zasięgnięcia przez Użytkownika porady lekarskiej u lekarza innej specjalizacji lub innej placówce medycznej lub gdy z danych podanych przez Użytkownika wynika, że Wykonanie Zamówionej Usługi opisanej w punkcie I.2.b Regulaminu nie byłoby z korzyścią dla zdrowia Użytkownika. Dotyczy to w szczególności sytuacji takich jak na przykład skrajna otyłość, anoreksja, bulimia, choroby układu pokarmowego, ciąża, okres laktacji, fitowegetarianizm, rozchwiana cukrzyca.

 5. W przypadkach określonych w punktach III.5 i VIII.5 Regulaminu, Operator niezwłocznie informuje Użytkownika o odmowie oraz przyczynie odmowy potwierdzenia Zamówienia w formie dokumentowej na adres mailowy podany przy Rejestracji. W przypadku dokonania przedpłaty za Usługę, Serwis dokonuje zwrotu kwoty otrzymanej od Użytkownika, zgodnie z punktem VII.5 Regulaminu.

 

IX. Rezygnacja z Zamówionej Usługi

 1. Użytkownik ma prawo zrezygnować z Wykonania Usługi:

  1. o której mowa w punkcie I.2. Regulaminu – bezpłatnie poprzez niewniesienie opłaty wstępnej za zamówione usługi;

 2. Z Usługi zamówionej przez Użytkownika dla Osoby Trzeciej może zrezygnować tylko Użytkownik.

 3. Użytkownik nie może zrezygnować z Zamówionej Usługi, o której mowa w punkcie 1.2 Regulaminu, po przystąpieniu do jej wykonywania przez Dietetyka zgodnie z punktem VIII.2 Regulaminu, a w przypadku Usługi, o której mowa w punkcie 1.2.a lub 1.2.b tiret pierwszy Regulaminu – po wniesieniu wpłaty wstępnej rejestracji.

 4. Dietetyk ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Użytkownikiem w przypadku braku płatności za Usługę, o której mowa w punkcie 1.2.b tiret drugi Regulaminu w terminie opisanym w punkcie VII.3.b Regulaminiu, w terminie do 10 dni roboczych od dnia Zamówienia Usługi. Odstąpienie od umowy następuje poprzez wysłanie stosownego oświadczenia w formie dokumentowej na numer telefonu lub na adres mailowy podany przez Użytkownika.

 5. Lekarz lub Dietetyk mają prawo obciążyć Użytkownika karą umowną:

  1. w przypadku zrezygnowania z Usługi wbrew postanowieniom punktu IX.1 Regulaminu – w wysokości 50% należnej opłaty za daną Usługę;

  2. w przypadku zrezygnowania z Usługi wbrew postanowieniom punktu IX.3 Regulaminu – w wysokości 80% należnej opłaty za daną Usługę;

  3. w przypadku nieobecności Użytkownika lub Osoby Trzeciej w terminie i miejscu wskazanym w Zamówieniu Usługi, o której mowa w punkcie I.2.a tiret pierwszy Regulaminu – w wysokości 80% należnej opłaty za daną Usługę.

X. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może złożyć reklamację z tytułu wszelkich nieprawidłowości działania Serwisu.

 2. Reklamację składa się w formie elektronicznej wysyłając opis problemu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z treścią tematu: REKLAMACJA. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Użytkownika oraz opis zastrzeżenia Użytkownika. Jeśli Reklamacja wymaga uzupełnienia, Operator zwraca ją Użytkownikowi w celu uzupełnienia.

 3. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje w terminie do siedmiu dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia reklamacji. Reklamację złożoną po upływie powyższego terminu Operator może pozostawić bez rozpoznania.

 4. Operator rozpoznaje reklamację w terminie czternastu dni od dnia otrzymania reklamacji od Użytkownika, a w przypadku, o którym mowa w punkcie X.2 Regulaminu, od dnia uzupełnienia reklamacji przez Użytkownika.

 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail Użytkownika podany przy rejestracji, który zgłosił Reklamację. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail.

 6. W przypadku uznania reklamacji przez Operatora, skutkującej koniecznością zwrotu opłaty za Usługę, stosuje się odpowiednio punkt VII.5 Regulaminu.

 

XI. Prawa autorskie

 1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w Serwisie stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

 2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu materiałów wymaga każdorazowo pisemnej zgody Serwisu pod rygorem nieważności i nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Operatora.

 3. Zabronione jest modyfikowanie i kopiowanie elementów Serwisu.

 4. Tworzenie stron internetowych i aplikacji podobnych lub identycznych z Serwisem, które wprowadzają odbiorców w błąd i mogą sprawiać wrażenie, że pochodzą lub mają związek z Serwisem, stanowi delikt na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

XII. Odpowiedzialność

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani Osoby Trzeciej:

  1. za przejściowe, techniczne błędy zaistniałe w trakcie działania Serwisu;

  2. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, zaistniałe wskutek awarii systemu lub sprzętu obsługującego Serwis, a także w związku z przerwą w działaniu niezbędna da konserwacji lub naprawy systemu.

  3. za szybkość przesyłu danych i jej ograniczenia wynikające z uwarunkowań technicznych, technologicznych, systemowych, ekonomicznych oraz rodzaju łącz transmisyjnych. Informacje o wszystkich przerwach technicznych, błędach technicznych i awariach, a także o zakończeniu przerwy technicznej, będą umieszczane na stronie głównej Serwisu;

  4. za wszelkie zakłócenia działania systemu spowodowane problemami technicznymi w sprzęcie komputerowym oraz oprogramowaniem, z którego korzysta Użytkownik, a także awarią sieci Internet, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu;

  5. za szkody wywołane przez osoby trzecie, które dostały się do Serwisu wykorzystując w celu uzyskania dostępu poprawne dane (login i hasło) Użytkownika;

  6. za szkody i wszelkie inne skutki wywołane ujawnieniem przez Użytkownika osobie trzeciej swojego hasła lub loginu.

  7. za działania podejmowane przez Użytkowników, chyba, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa przewidują taką odpowiedzialność;

  8. za niespełnienie specyficznych wymagań Użytkownika lub Osoby Trzeciej, innych niż wynikające z ogólnego założenia Serwisu;

  9. za niespełnienie specyficznych wymagań Użytkownika lub Osoby Trzeciej z powodów leżących po stronie Użytkownika lub Osoby Trzeciej, w szczególności: niestosowania się do zaleceń Lekarza lub Dietetyka, czy też przerwy w stosowaniu się do zaleceń Lekarza lub Dietetyka.

  10. za prawidłowość, wiarygodność i dokładność danych uzyskanych podczas korzystania z Serwisu w przypadku nie podania pełnej, prawdziwej i rzetelnej informacji na temat własnego stanu zdrowia przez Użytkownika lub Osoby Trzeciej;

  11. za wszelkie szkody na osobie, kontuzje, uszczerbki na zdrowiu, które poniósł Użytkownik lub Osoba Trzecia w przypadku nie podania pełnej, prawdziwej i rzetelnej informacji na temat własnego stanu zdrowia przez Użytkownika lub Osoby Trzeciej;

 2. Operator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Serwisu.

 3. W przypadku zawiadomienia o dostępie do Serwisu osoby nieuprawnionej Operator podejmie natychmiastowe kroki w celu zabezpieczenia zgromadzonych danych.

 4. Operator przeprowadzać będzie regularne tworzenie kopii zapasowych danych umieszczonych w Serwisie, w celu zminimalizowania ryzyka utraty danych poprzez działanie osób nieuprawnionych lub błędy techniczne w funkcjonowaniu.

 5. Operator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, zakłóceń w funkcjonowaniu Konta bądź w celu dokonania ulepszeń i rozszerzenia zakresu Usługi.

 

XIII. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, przetwarzanych w ramach świadczenia Usług, podanych przez Użytkownika w ramach Rejestracji, jest Operator. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Dane przekazane przez Użytkownika w ramach Rejestracji, z wykorzystaniem Formularza Rejestracyjnego - chronione są w szerokim zakresie, z przyjętą w takich przypadkach starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Dane przetwarzane są w celu Wykonania Usługi, a także dla wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów Administratora lub odbiorców danych oraz w celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. Dane osobowe są przekazywane Administratorowi przez Użytkowników co do zasady dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie wymaganych danych w procesie m. in. rejestracji, czy wypełniania właściwego Formularza, niezbędnego dla skorzystania z danej Usługi w przypadkach przewidzianych w Regulaminie, uniemożliwia Rejestrację lub realizację Usług i w konsekwencji korzystanie z Usług oraz może uniemożliwiać rozpatrzenie reklamacji.

 4. Użytkownik zobowiązany jest podać przy rejestracji zgodne ze stanem rzeczywistym dane Użytkownika. Administrator Danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Użytkownika.

 5. Dane osobowe zawarte w Formularzu Rejestracyjnym, Administrator przechowuje i przetwarza w sposób oraz w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz z ustawą z dna 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 6. Administrator umożliwia zmianę adresu e-mail, Hasła, danych teleadresowych w każdym momencie. Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, oprócz prawa dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, przysługuje także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania, które można zgłosić drogą elektroniczną na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 7. Administrator zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych Użytkownika z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Użytkownika. Administrator może odmówić jednak usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora z tytułu świadczenia na jego rzecz Usług płatnych lub gdy Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 8. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Za zgodą Użytkownika wymaganą zgodnie z obowiązującymi przepisami dane mogą również zostać udostępnione innym podmiotom.

 

XIV. Polityka prywatności

 1. Administrator w pełni szanuje i chroni prawo do prywatności wszystkich Użytkowników. Administrator zachowuje szczególna dbałość o przetwarzanie i ochronę danych osobowych Użytkowników w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych. Zapewnia również bezpieczeństwo korzystania z Usług.

 2. Administrator wdraża i stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne mające na celu zapobieganie ingerencji osób trzecich w prywatność Użytkowników.

 3. Dane, o których mowa powyżej, chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu najlepszych, zabezpieczeń technicznych, w tym m. in. serwer na którym znajduje się oprogramowanie jest usytuowany w zabezpieczonym, stale monitorowanym, specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu. Dane są przechowywane i przetwarzane z wykorzystaniem bezpiecznych mechanizmów ochrony przekazywania/przesyłu informacji o danych osobowych. Transmisja informacji o danych osobowych odbywa się w protokole SSL (Secure Socket Layer v3). Metoda ta polega na kodowaniu i dekodowaniu danych pomiędzy przeglądarką Użytkownika a serwerem. SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości. W chwili nawiązania połączenia z bezpieczną witryną - stosującą protokół SSL - wysyłany jest do Użytkownika komunikat o bezpiecznym połączeniu oraz pojawia się symbol kłódki (w zależności od przeglądarki w różnym miejscu - może to być w prawej części paska stanu lub na pasku nawigacji). Do weryfikacji bezpieczeństwa witryny SSL stosuje się certyfikaty tożsamości (pozwalają one na sprawdzenie uprawnień serwerów i Użytkowników).

 4. Administrator stosuje mechanizm plików "cookies", które zapisywane są przez serwer Administratora na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu rozpoznawanie Użytkownika przy ponownym korzystaniu z Usług. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkownika ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Użytkowników. Administrator Danych stosuje mechanizm plików cookies" w celach: zapamiętania informacji o Użytkowniku; umożliwienia korzystania z niektórych funkcji; weryfikacji i dostosowywania Usługi i treści dostępnych za pośrednictwem Serwisu do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników; statystycznych.

 5. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Administrator wskazuje, że wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” nie uniemożliwia korzystania z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu z Serwisu, w tym z Usług.

 

XV. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin podlega prawu polskiemu i wszelkie jego postanowienia powinny być interpretowane zgodnie z tym prawem. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz 827), przepisy tej ustawy nie mają zastosowania.

 2. Wszystkie postanowienia Regulaminu są ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne prawomocnym orzeczeniem Sądu, wówczas postanowienie takie uznaje się za odrębne od pozostałych postanowień Regulaminu i nie wpływa ono na zgodność z prawem, ważność, wykonalność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W takim przypadku Operator niezwłocznie zmieni lub uzupełni Regulamin w sposób oddający możliwie najwierniejszy zamiar Operatora wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne.

 3. Zmiany Regulaminu mogą zostać dokonane przez Operatora w każdym czasie i wchodzą w życie z chwilą ich udostępnienia na stronach Serwisu. Zmiany regulaminu nie wiążą Użytkownika, który zamówił Usługę, aż do czasu jej Wykonania lub Zrezygnowania z niej przez Użytkownika.

 4. O zmianach oraz ich treści Operator poinformuje Użytkowników poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany podczas rejestracji oraz poprzez stosowną notatkę na Koncie, dostępną po zalogowaniu. Użytkownik wyraża zgodę na zmianę Regulaminu poprzez zaznaczenie w Koncie odpowiedniego okienka pod tekstem informującym o zmianie Regulaminu. W przypadku niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu Użytkownik powinien usunąć Konto. W przypadku niepodjęcia przez Użytkownika żadnych działań, z upływem 14 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie Regulaminu, zmiany zaczynają Użytkownika obowiązywać tak, jakby zaakceptował zmiany Regulaminu w trybie określonym w niniejszym paragrafie.

  Regulamin obowiązuje od dnia 06 sierpnia 2017 roku.


ZAMÓW WIZYTĘ LEKARZA ON-LINE

logo diagnostyka  logo dotpay.pl  logo sumup.pl Praktyka Lekarska AFYA Wrocław