• wersja 1.0.20 z dnia 03. marca 2021 r.

Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich rejestrowanych wizyt wyłącznie w gabinecie:
ul. Mikołaja Kopernika 12, 56-400 Oleśnica,
Mikorzyn 55b, 63-600 Kępno,
Wizyty ON-Line (inaczej – wizyty zdalne)

Regulamin dostępny jest pod adresem WWW: https://afya.pl/regulamin-ejrene w swojej najaktualniejszej wersji.
Użytkownik akceptujący niniejszy regulamin obliguje się do zapoznania i akceptacji tej właśnie wersji.

Prowizja operatora (w zależności czy jest nim  PayNow.pl lub PayU.pl) wynosi zwykle do 3 % plus 50 groszy i jest tak kalkulowana, alby po odjęciu procentowej prowizji uzyskać zakładaną kwotę wpłaty. Jeżeli gdzieś poniżej pojawi się termin prowizja lub prowizja operatora, to w tym właśnie znaczeniu.

Zarządca strony

To strona firmowa należąca do : Marcin Chuć Praktyka Lekarska AFYA (zwana dalej działalnością) , zarejestrowaną we Wrocławiu, 53-030, w Polsce, o nadanych numerach NIP: 8842279975 oraz REGON: 020349997

Adres kontaktowy: 53-030 Wrocław, ul. Przyjaźni 6c/3
e-mail: biuro@afya.pl
tel. +48 71 88 08 555, każda rozmowa jest nagrywana
tel. 708 708 031 (4.92 pln brutto/1 min połączenia), każda rozmowa jest nagrywana

Funkcjonowanie Praktyki Lekarskiej AFYA reguluje między innymi ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. (z późniejszymi poprawkami) „o działalności leczniczej”.

Adres głównej strony internetowej to: https://afya.pl.

Jakie dane osobiste zbieramy, dlaczego je zbieramy i jak je zbieramy?

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marcin Chuć Praktyka Lekarska AFYA, zwana dalej Administratorem
  Kontakt z Administratorem:
  1. adres do korespondencji: 53-030 Wrocław, ul. Przyjaźni 6c/3
  2. e-mail: wizyty@afya.pl
  3. tel.: +48 708708031 (4.92 PLN brutto), każda rozmowa jest nagrywana
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Systemu EJRENE, a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych – Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych wysyłając email na adres: iod@afya.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora (jak wyżej).
 3. Pani/Pana dane osobowe Administrator uzyskał od swojego kontrahenta (np. ZnanyLekarz.pl, Rejestracji gabinetu) w związku z realizacją umowy lub od bezpośrednio od Państwa (poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO to jest w sytuacji, w której jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty współpracujące, celem zapewnienia realizacji umowy (kontrahenci, jak : ZnanyLekarz.pl, Poczta Polska, SMSLabs, PayNow, PayU)
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych zgodnie z art. 16 RODO;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO;
  • prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO;
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Marcin Chuć Praktyka Lekarska AFYA Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Celem prawidłowego funkcjonowania działalności musimy prowadzić kalendarz wizyt. Zapisujemy dlatego między innymi: datę wizyty, imię i nazwisko pacjenta, podstawowe dane kontaktowe, miejsce świadczenia usługi oraz dane lekarza świadczącego usługę oraz wszystkie niezbędne i wymagane obecnym stanem prawnym dane, celem prawidłowego przeprowadzenia wizyty lekarskiej.

Dane przetwarzane są jedynie na potrzeby wymienionego kalendarza oraz świadczenia wizyty w ramach Podmiotu Medycznego, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem i za wyjątkiem: potrzeby komunikacji z Pacjentem celem zmiany terminu wizyty, potwierdzenia wizyty, usunięcia terminu wizyty oraz innych związanych z funkcjonowaniem gabinetu nie będą przetwarzane w inny sposób, ani przekazywane innym podmiotom niż podmioty współpracujące, ale tylko celem realizacji powyższych potrzeb: tj. Poczta Polska, operator komórkowy, operator serwera pocztowego, branki SMS, operator płatności bezgotówkowej itp., przez okres od umieszczenia wpisu do 2 miesięcy po terminie planowanej wizyty, celem rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

Akceptujący ten regulamin wyraża zgodę, na komunikację elektronicznymi środkami jak e-mail, telefon, SMS, MMS, celem realizacji opisanych tutaj usług.

Założenia System EJRENE™

Około 10-30 procent deklarowanych wizyty nie odbywa się z powodu zaniechań Pacjentów:
– przez zablokowanie miejsca innym Pacjentom i nie stawienie się w terminie wizyty, bez podania przyczyn
– przez odwołanie wizyty na kilka godzin, a nawet minut, przed planowanym terminem wizyty, co z kolei nie daje szans zaprosić osób zainteresowanych i oczekujących w kolejce, pomimo stosowanych elektronicznych środków powiadomienia i elektronicznych narzędzi zarządzania kalendarzem,
dlatego działalność wprowadziła obowiązek przedpłaty przed wizytą. Nazwaliśmy to Systemem EJRENE™.
W aktualnej wersji – system umożliwia pobieranie przedpłat za wizyty, a także opłat za wizyty on-line.

Celem przedpłaty jest więc zwiększenie dostępności do usługi dla zainteresowanych.

Przedpłata

Obecnie pobierana jest przedpłata w kwocie 80 PLN + prowizja operatora, co stanowi ok. 34 % przeciętnej opłaty za wizytę.
Kwotę tę można zdeponować w czasie rezerwacji wizyty w rejestracji (fizycznie) albo  elektronicznie przez formularz Systemu EJRENE™, dostępnego pod adresem: https://afya.pl/platnosci. Do końca roku 2020 przyjmujemy także tradycyjny przelew na konto, z rokiem 2021 ta funkcjonalność zostaje wyłączona.

W czasie rezerwacji terminu zapisane zostaną dane: e-mail do Pacjenta, imię, nazwisko oraz dzień i godzina wizyty, gabinet, w którym ma odbyć się wizyta, nazwisko konsultującego lekarza.

 

W przypadku szczególnych życzeń, zastrzeżeń i uwag dotyczących planowania godziny wizyty – prosimy o umieszczenie komentarza w chwili rejestracji wizyty lub w przypadku rejestracji ustnej – poinformowanie personelu!

Osoba wykonująca przelew tradycyjny dodatkowo zobligowana jest do podania w tytule przelewu: imienia i nazwiska pacjenta, datę wizyty, lekarza prowadzącego wizytę, gabinet wizyty,  oraz do poinformowania personelu Praktyki o wykonaniu takiego przelewu. Skutecznie doręczona informacja o przelewie musi dotrzeć w sposób telefoniczny lub e-mailowy (kontakty dostępne tutaj), nie później niż 72 h przed godziną 0.00 planowanego dnia wizyty i zostać potwierdzona przez personel Praktyki, jako odebrana, pod rygorem usunięcia terminu wizyty, bez możliwości pozytywnego rozpatrzenie ewentualnych reklamacji

Każdy zarezerwowany termin wizyty winien zostać wstępnie przedpłacony do 72 h przed godziną 0.00 dnia, w którym ma odbyć się wizyta -dla wizyty stacjonarnej oraz 48 h dla wizyty On-Line

Przykładowo więcjeżeli wizyta stacjonarna ma odbyć się w dniu 13. grudnia 2020 r. o godz. 15:00, to przedpłata musi wpłynąć do dnia 09. grudnia 2020 g. 23.59

Zastrzegamy sobie prawo, do 24 h przed dniem planowanej wizyty, na przesunięcie terminu wizyty do +/-3 h, celem wypełnienia luk związanych z usunięciem wizyt, które nie zostały przedpłacone. Pacjenci na 24 h przed wizytą otrzymują informację ( w jednej z równoważnych form, to jest: telefonicznie, e-mailem lub SMSem lub poprzez dostęp w systemie mojaWizyta™)  o ostatecznym terminie wizyty i to jest wiążący termin wizyty, w następnych rozważaniach. Zawsze istnieje możliwość kontaktu z rejestracją, celem próby przesunięcia takiej wizyty na inną godzinę w danym dniu.
Obowiązkiem Pacjenta jest zapoznanie się z informacjami wysyłanymi przez systemy tleinformatyczne, a w szczególności o godzinie wizyty.

Terminy rezerwacji wizyt, dla których nie dokonano przedpłaty w stosownym czasie, mogą zostać odwołane.

W przypadku nie stawienia się na wizytę Pacjenta w przewidywanym terminie wizyty (o czym niżej) – zdeponowana kwota przedpłaty za wizytę zostaje wprowadzona do systemu fiskalnego jako:
opłata za rezerwację wizyty” i wystawiony paragon fiskalny.

W przypadku braku wcześniejszej informacji na temat NIP dla podmiotu – paragon zostanie wystawiony na osobę fizyczną.
Paragon pozostaje do odbioru przez 1 miesiąc w rejestracji gabinetu, lub za dodatkową opłatą zostanie przesłany na wskazany adres. Zainteresowany jest zobowiązany do dostarczenia aktualnego adresu w tym wskazanym terminie na główny adres e-mail, a także opłaty za wysyłkę.
Po okresie karencji paragon zostanie zniszczony.

Za niestawienie się na wizycie Pacjenta rozumie się:
– brak obecności pacjenta na co najmniej 10 minut przed terminem planowanej wizyty w miejscu, gdzie zarezerwowano wizytę
– przybycie Pacjenta do gabinetu na co najmniej 10 minut przed terminem planowanej wizyty, ale nie pojawienie się na wizycie lub rezygnację z wizyty
– odwołanie rejestracji wizyty w terminie krótszym niż 72 h do godziny 0.00 dnia, w którym zaplanowano wizytę dla wizyty stacjonarnej, oraz 48 h dla wizyty On-Line
– dwukrotne (w odstępie 15 minut)  odrzucenie połączenia telefonicznego lub brak abonenta w zasięgu sieci w ciągu +/- 15 min sugerowanego terminu wizyty (w tym włączenie się Poczty Głosowej) lub dwukrotnie w odstępie co najmniej 15 minut brak możliwości nawiązania skutecznej komunikacji drogą e-mail  (to znaczy niedoręczonej – odrzuconej lub przy braku odpowiedzi ze strony Pacjenta)- punkt dotyczy jedynie wizyt On-Line
– brak przygotowanego do wglądu dokumentu tożsamości ze zdjęciem, przy rozpoczęciu wizyty stacjonarnej
– brak przesłania drogami elektronicznego przekazu, czytelnych, aktualnych, poprawnych, wymaganych prawem dokumentów oraz wyników badań dodatkowych lub brak wypełnienia formularza historii chorobowej, jak z „Krok 4 „ze strony https://afya.pl/wizyta-on-line/,  celem prawidłowego przeprowadzenia wizyty On-Line, w formacie czystego tekstu lub PDF lub JPEG(JPG) lub PNG
– brak przygotowania merytorycznego Pacjenta do wizyty  (Pacjent zobligowany jest do zapoznania się z dokumentami: przygotowanie – wizyta stacjonarna, przygotowanie-wizyta on-line)
– brak zastosowania się do obecnych wymogów bezpieczeństwa  wg  uwagi na temat COVID-19

Uwaga! Pacjenci, który nie dokonali przedpłaty rezerwacji wizyty w czasie, jak wyżej, (poprzez systemem EJRENE, gotówką lub przelewem na konto) , a którzy nie stawili się na wizytę – tracą zniżkę na wizytę na okres nie mniejszy niż 6 miesięcy licząc od daty kolejnej wizyty (kwota zniżki jest  standardowo naliczana  wszystkim pacjentom i jest zawarta w cenie końcowej wizyty podstawowej; stanowi wartość jednorazowej opłaty za rezerwację wizyty)

Cena wizyty

Pacjent zobowiązany jest zaznajomić się z aktualnym cennikiem wizyty, czego dokonać może najpóźniej przed dokonaniem przedpłaty za wizytę.

Wyciąg z cennika:

 • Wizyta lekarska konsultacyjna – od 180 zł
 • Biopsja tarczycy (BACC) do 2 ognisk (maksymalnie 4 ukłucia)- od 330 zł
 • Dodatkowe ognisko w tarczycy w BACC – ( za 1 szt. lub maksymalnie 2 ukłucia) – 60 zł
 • Wydanie i omówienie wyniku BACC, możliwe do realizacji do 60 dni od chwili wykonania zabiegu w gabinecie – 80 zł
 • Wysłanie dokumentacji np. wyniku biopsji kurierem, na prośbę Pacjenta – wg cennika firmy kurierskiej (cena jak za: wysłanie standardowego listu + prowizja za pobranie) + opłata za przygotowanie przesyłki
 • Przygotowanie przesyłki –  za każde rozpoczęte 20 stron – 20 PLN
 • Wydanie zaświadczenia lekarskiego – 1 szt. –  60 zł (na potrzeby ZUS, operacji, w tym bariatrycznej, dla lekarz POZ; jedynie po osobistym zbadaniu)
 • Układanie dokumentacji Pacjenta (za każde 10 stron) – 40 zł
 • Inne, niestandardowe usługi – proszę zasięgnąć informacji co najmniej na 48 h przed wizytą pod numerem telefonu rejestracji 71 8808 555 lub tel. lekarza: 708 708 031

Podane wyżej ceny są cenami netto, bez doliczenia należnych podatków i ewentualnej prowizji operatora transakcji.

Sytuacje szczególne

A. DOTYCZĄCE PACJENTA:
w sytuacjach losowych które zostały udokumentowane, tj. nagłe zachorowanie udokumentowane ZLA, wizyta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, szpitalu (udokumentowane kartą wypisową), kolizja drogowa, zalanie mieszkania, zgon osoby najbliższej, kwarantanna obowiązkowa i inne (udokumentowane stosownymi zgłoszeniami/dokumentami od odpowiednich służb) – kwota za rezerwację wizyty jest zwracana (bez odsetek, gdyby miały wniknąć z okresu przechowywania kwoty za rezerwację wizyty, po potrąceniu prowizji operatora + 1,50 PLN), może ona być także wykorzystana celem rezerwacji terminu wizyty w innym czasie, nie odleglejszym jednak niż 2 miesiące, od terminu wizyty, za rezerwację której tę kwotę pobrano, o ile istnieje możliwość realnego przyjęcia Pacjenta w tym terminie
– w przypadku stawienia się pacjenta w gabinecie, ale jego rezygnacji z usługi, z związku z opóźnieniem terminu wizyty – kwota za rezerwację nie jest zwracana, a sytuacja traktowana, jako brak zgłoszenia się pacjenta na wizycie

B. DOTYCZĄCE PERSONELU (LEKARZA)
-w przypadku zarezerwowania terminu wizyt w danym dniu dla mniej niż 5 Pacjentów – wizyty mogą zostać przez lekarza odwołane, w dowolnym czasie do czasu wizyty, wówczas pełna kwota za rezerwację zostaje zwrócona (bez odsetek, gdyby miały wniknąć z okresu  przechowywania kwoty za rezerwację wizyty)  lub może ona być także wykorzystana celem rezerwacji terminu wizyty w innym czasie, nie odleglejszym jednak niż 2 miesiące, od terminu wizyty, za rezerwację której tę kwotę pobrano, o ile istnieje możliwość realnego przyjęcia Pacjenta w tym terminie
-w przypadku odwołania wizyty, w dowolnym czasie do czasu wizyty, przez lekarza świadczącego usługę lub rejestrację w gabinecie (problemy z dojazdem do gabinetu, choroba, zdarzenia losowe, obowiązkowa
kwarantanna itp.) – kwota za rezerwację wizyty jest zwracana (bez odsetek, gdyby miały wniknąć z okresu przechowywania kwoty za rezerwację wizyty), może ona być także wykorzystana celem rezerwacji terminu wizyty w innym czasie, nie odleglejszym jednak niż 2 miesiące, od terminu wizyty, za rezerwację której tę kwotę pobrano, o ile istnieje możliwość realnego przyjęcia Pacjenta w tym terminie
– w przypadku, kiedy Pacjent zamówi wizytę niezgodną z oferowanym w danym czasie typem wizyty (co zwiemy slotem): np. w czasie trwania slotu endokrynologicznego zamówi wizytę nefrologiczną, albo w czasie slotu wizyty konsultacyjnej, chciałby wykonać biopsję tarczycy – lekarz może odmówić realizacji takiej wizyty, bez wyjaśnień i bez możliwości zwrotu kwoty przedpłaty za taką wizytę

– zwrot kwoty przedpłaty w wymienionych sytuacjach szczególnych dokonywany jest w ciągu 30 dni roboczych dokładnie przez ten sam środek płatności, który był użyty to wpłaty kwoty przedpłaty, Pacjent zobligowany jest po dostarczenia prawidłowych danych, pozwalających na zwrot środków (najczęściej – numeru konta bankowego)

– w każdej innej sytuacji prosimy o kontakt e-mailowy na adres: biuro@afya.pl z opisaniem sytuacji, celem rozpatrzenia zwrotu, w przypadku odmowy – przysługuje prawo odwołania się do Sądu w miejscu siedziby Świadczeniodawcy Usługi.

Opłata za wizytę On-Line

Od stycznia 2020 r. System EJRENE™ umożliwia również opłatę za wizytę – zdalną (tak zwaną wizytę On-Line).
Sposób rejestracji na wizytę On-Line i wszelkie inne szczegóły regulują odrębne ustalenia, dostępne pod adresem https://afya.pl/wizyta-on-line
Koszt wizyty ustalany jest wg kalendarza wizyt dostępnego pod adresem https://afya.pl/marcin-chuc-rezerwacja-wizyty-do-lekarza/ , ale każdorazowo może zostać ustalony indywidualnie.  W przypadku rezygnacji z wizyt On-Line na 48 h przed jej terminem zwrot kwoty następuje po potrąceniu prowizji operatora + 1,50 PLN.

W czasie wizyty On-Line Pacjent nie może uzyskać zwolnienia ZLA, chyba że regulują to ustalenia szczególne (jak podczas Pandemii COVID-19), gdyż wynika to z innych przepisów. Istnieje możliwość (nieobligatoryjna) przedłużenia recept (w formie e-recepty), oraz ustalenia dalszego postępowania, wydania skierowań i zaleceń.
Paragon fiskalny za taką wizytę dostępny jest w siedzibie Praktyki przez 1 miesiąc kalendarzowy, następnie ulega zniszczeniu. Odbiór paragonu następuje po uprzednim ustaleniu.

Wydanie faktury do wizyty

W przypadku chęci uzyskania faktury do paragonu z wizyty – należy o tym fakcie poinformować na samym początku wizyty, podając numer NIP lub PESEL, na jaki ma zostać wystawiona faktura. W innym przypadku nie będzie to później możliwe. Domyślnie faktury wysyłane są w formie elektronicznej.

Wysłanie dokumentów

Każdy z dokumentów (paragon fiskalny, faktura,  skierowanie itp.), które wymaga formy drukowanej może zostać wysłany Pocztą Polską lub Kurierem.
Przygotowanie dokumentu do wysłania jest płatne,  należy następnie doliczyć dodatkowo koszty obsługi firmy kurierskiej. Przed zamówieniem takiego dokumentu, prosimy o zapytanie, celem ustalenia kosztów jednego zdarzenia. Więcej w punkcie „Cena wizyty”.

Pozostałe informacje

Wszystkie opłaty dokonywane przez System EJRENE™ , przy wypłacie, obciążane są kwotą  opłaty operatora + 1,50 PLN.

W przypadku wprowadzenia lekarza w błąd – pełną odpowiedzialność ponosi Pacjent/zamawiający.

Wszelkie spory, które wynikną w związku z realizacją usług w oparciu o ten regulamin, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.