wersja 1.0.15 z dnia 23. września 2020 r.

Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich rejestrowanych wizyt wyłącznie w gabinecie:
ul. Mikołaja Kopernika 12, 56-400 Oleśnica,
Mikorzyn 55b, 63-600 Kępno,
Wizyty ON-Line (inaczej – wizyty zdalne)

Regulamin dostępny jest pod adresem WWW: https://afya.pl/regulamin-ejrene w swojej najaktualniejszej wersji.
Użytkownik akceptujący niniejszy regulamin obliguje się do zapoznania i akceptacji tej właśnie wersji.

Prowizja operatora (w zależności czy jest nim  PayNow.pl lub PayU.pl) wynosi zwykle do 3 % plus 50 groszy i jest tak kalkulowana, alby po odjęciu procentowej prowizji uzyskać zakładaną kwotę wpłaty. Jeżeli gdzieś poniżej pojawi się termin prowizja lub prowizja operatora, to w tym właśnie znaczeniu.

Zarządca strony

To strona firmowa należąca do : Marcin Chuć Praktyka Lekarska AFYA (zwana dalej działalnością) , zarejestrowaną we Wrocławiu, 53-030, w Polsce, o nadanych numerach NIP: 8842279975 oraz REGON: 020349997

Adres kontaktowy: 53-030 Wrocław, ul. Przyjaźni 6c/3
e-mail: biuro@afya.pl
tel. +48 71 88 08 555, każda rozmowa jest nagrywana
tel. 708 708 031 (4.92 pln brutto/1 min połączenia), każda rozmowa jest nagrywana

Funkcjonowanie Praktyki Lekarskiej AFYA reguluje między innymi ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. (z późniejszymi poprawkami) „o działalności leczniczej”.

Adres głównej strony internetowej to: https://afya.pl.

Jakie dane osobiste zbieramy, dlaczego je zbieramy i jak je zbieramy?

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marcin Chuć Praktyka Lekarska AFYA, zwana dalej Administratorem
  Kontakt z Administratorem:
  1. adres do korespondencji: 53-030 Wrocław, ul. Przyjaźni 6c/3
  2. e-mail: wizyty@afya.pl
  3. tel.: +48 708708031 (4.92 PLN brutto), każda rozmowa jest nagrywana
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Systemu EJRENE, a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych – Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych wysyłając email na adres: iod@afya.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora (jak wyżej).
 3. Pani/Pana dane osobowe Administrator uzyskał od swojego kontrahenta (np. ZnanyLekarz.pl, Rejestracji gabinetu) w związku z realizacją umowy lub od bezpośrednio od Państwa (poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO to jest w sytuacji, w której jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty współpracujące, celem zapewnienia realizacji umowy (kontrahenci, jak : ZnanyLekarz.pl, Poczta Polska, SMSLabs, PayNow, PayU)
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych zgodnie z art. 16 RODO;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO;
  • prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO;
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Marcin Chuć Praktyka Lekarska AFYA Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Celem prawidłowego funkcjonowania działalności musimy prowadzić kalendarz wizyt. Zapisujemy dlatego między innymi: datę wizyty, imię i nazwisko pacjenta, podstawowe dane kontaktowe, miejsce świadczenia usługi oraz dane lekarza świadczącego usługę oraz wszystkie niezbędne i wymagane obecnym stanem prawnym dane, celem prawidłowego przeprowadzenia wizyty lekarskiej.

Dane przetwarzane są jedynie na potrzeby wymienionego kalendarza oraz świadczenia wizyty w ramach Podmiotu Medycznego, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem i za wyjątkiem: potrzeby komunikacji z Pacjentem celem zmiany terminu wizyty, potwierdzenia wizyty, usunięcia terminu wizyty oraz innych związanych z funkcjonowaniem gabinetu nie będą przetwarzane w inny sposób, ani przekazywane innym podmiotom niż podmioty współpracujące, ale tylko celem realizacji powyższych potrzeb: tj. Poczta Polska, operator komórkowy, operator serwera pocztowego, branki SMS, operator płatności bezgotówkowej itp., przez okres od umieszczenia wpisu do 2 miesięcy po terminie planowanej wizyty, celem rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

Akceptujący ten regulamin wyraża zgodę, na komunikację elektronicznymi środkami jak e-mail, telefon, SMS, MMS, celem realizacji opisanych tutaj usług.

Założenia System EJRENE™

Około 10-30 procent deklarowanych wizyty nie odbywa się z powodu zaniechań Pacjentów:
– przez zablokowanie miejsca innym Pacjentom i nie stawienie się w terminie wizyty, bez podania przyczyn
– przez odwołanie wizyty na kilka godzin, a nawet minut, przed planowanym terminem wizyty, co z kolei nie daje szans zaprosić osób zainteresowanych i oczekujących w kolejce, pomimo stosowanych elektronicznych środków powiadomienia i elektronicznych narzędzi zarządzania kalendarzem,
dlatego działalność wprowadziła obowiązek przedpłaty przed wizytą. Nazwaliśmy to Systemem EJRENE™.
W aktualnej wersji – system umożliwia pobieranie przedpłat za wizyty, a także opłat za wizyty.

Celem przedpłaty jest więc zwiększenie dostępności do usługi dla zainteresowanych.

Przedpłata

Obecnie pobierana jest przedpłata w kwocie 70 PLN + prowizja operatora, co stanowi ok. 32 % średniej opłaty za wizytę.
Kwotę tę można zdeponować w czasie rezerwacji wizyty w rejestracji (fizycznie), elektronicznie przez formularz Systemu EJRENE™, dostępnego pod adresem: https://afya.pl/platnosci, albo dokonując wpłaty przelewem na konto: Specjalistyczna Praktyka Lekarska AFYA, mBank, 90 1140 2004 0000 3102 7975 4939.

W czasie rezerwacji terminu zapisane zostaną dane: e-mail do Pacjenta, imię, nazwisko oraz dzień i godzina wizyty, gabinet, w którym ma odbyć się wizyta, nazwisko konsultującego lekarza.

 

W przypadku szczególnych życzeń, zastrzeżeń i uwag dotyczących planowania godziny wizyty – prosimy o umieszczenie komentarza w chwili rejestracji wizyty lub w przypadku rejestracji ustnej – poinformowanie personelu!

Osoba wykonująca przelew tradycyjny dodatkowo zobligowana jest do podania w tytule przelewu: imienia i nazwiska pacjenta, datę wizyty, lekarza prowadzącego wizytę, gabinet wizyty,  oraz do poinformowania personelu Praktyki o wykonaniu takiego przelewu. Skutecznie doręczona informacja o przelewie musi dotrzeć w sposób telefoniczny lub e-mailowy (kontakty dostępne tutaj), nie później niż 72 h przed godziną 0.00 planowanego dnia wizyty i zostać potwierdzona przez personel Praktyki, jako odebrana, pod rygorem usunięcia terminu wizyty, bez możliwości pozytywnego rozpatrzenie ewentualnych reklamacji

Każdy zarezerwowany termin wizyty winien zostać wstępnie przedpłacony do 72 h przed godziną 0.00 dnia, w którym ma odbyć się wizyta -dla wizyty stacjonarnej oraz 48 h dla wizyty On-Line

Przykładowo więcjeżeli wizyta stacjonarna ma odbyć się w dniu 13. grudnia 2020 r. o godz. 15:00, to przedpłata musi wpłynąć do dnia 09. grudnia 2020 g. 23.59

Zastrzegamy sobie prawo, do 24 h przed dniem planowanej wizyty, na przesunięcie terminu wizyty do +/-2.5 h, celem wypełnienia luk związanych z usunięciem wizyt, które nie zostały przedpłacone. Pacjenci na 24 h przed wizytą otrzymują informację ( w jednej z równoważnych form, to jest: telefonicznie, e-mailem lub SMSem lub poprzez dostęp w systemie mojaWizyta™)  o ostatecznym terminie wizyty i to jest wiążący termin wizyty, w następnych rozważaniach. Zawsze istnieje możliwość kontaktu z rejestracją, celem próby przesunięcia takiej wizyty na inną godzinę w danym dniu.
Obowiązkiem Pacjenta jest zapoznanie się z informacjami wysyłanymi przez systemy tleinformatyczne, a w szczególności o godzinie wizyty.

Terminy rezerwacji wizyt, dla których nie dokonano przedpłaty w stosownym czasie, mogą zostać odwołane.

W przypadku nie stawienia się na wizytę Pacjenta w przewidywanym terminie wizyty (o czym niżej) – zdeponowana kwota przedpłaty za wizytę zostaje wprowadzona do systemu fiskalnego jako:
opłata za rezerwację wizyty” i wystawiony paragon fiskalny.

W przypadku braku wcześniejszej informacji na temat NIP dla podmiotu – paragon zostanie wystawiony na osobę fizyczną.
Paragon pozostaje do odbioru przez 1 miesiąc w rejestracji gabinetu, lub za dodatkową opłatą zostanie przesłany na wskazany adres. Zainteresowany jest zobowiązany do dostarczenia aktualnego adresu w tym wskazanym terminie na główny adres e-mail, a także opłaty za wysyłkę.
Po okresie karencji paragon zostanie zniszczony.

Za niestawienie się na wizycie Pacjenta rozumie się:
– brak obecności pacjenta na co najmniej 10 minut przed terminem planowanej wizyty w miejscu, gdzie zarezerwowano wizytę
– przybycie Pacjenta do gabinetu na co najmniej 10 minut przed terminem planowanej wizyty, ale nie pojawienie się na wizycie lub rezygnację z wizyty
– odwołanie rejestracji wizyty w terminie krótszym niż 72 h do godziny 0.00 dnia, w którym zaplanowano wizytę dla wizyty stacjonarnej, oraz 48 h dla wizyty On-Line
– dwukrotne (w odstępie 15 minut)  odrzucenie połączenia telefonicznego lub brak abonenta w zasięgu sieci w ciągu +/- 15 min sugerowanego terminu wizyty (w tym włączenie się Poczty Głosowej) lub dwukrotnie w odstępie co najmniej 15 minut brak możliwości nawiązania skutecznej komunikacji drogą e-mail  (to znaczy niedoręczonej – odrzuconej lub przy braku odpowiedzi ze strony Pacjenta)- punkt dotyczy jedynie wizyt On-Line
– brak przygotowanego do wglądu dokumentu tożsamości ze zdjęciem, przy rozpoczęciu wizyty stacjonarnej
– brak przesłania drogami elektronicznego przekazu, czytelnych, aktualnych, poprawnych, wymaganych prawem dokumentów oraz wyników badań dodatkowych lub brak wypełnienia formularza historii chorobowej, jak z „Krok 4 „ze strony https://afya.pl/wizyta-on-line/,  celem prawidłowego przeprowadzenia wizyty On-Line, w formacie czystego tekstu lub PDF lub JPEG(JPG) lub PNG
– brak przygotowania merytorycznego Pacjenta do wizyty  (Pacjent zobligowany jest do zapoznania się z dokumentami: przygotowanie – wizyta stacjonarna, przygotowanie-wizyta on-line)
– brak zastosowania się do obecnych wymogów bezpieczeństwa  wg  uwagi na temat COVID-19

Uwaga! Pacjenci, który nie dokonali przedpłaty rezerwacji wizyty w czasie, jak wyżej, (poprzez systemem EJRENE, gotówką lub przelewem na konto) , a którzy nie stawili się na wizytę – tracą zniżkę na wizytę na okres nie mniejszy niż 6 miesięcy licząc od daty kolejnej wizyty (kwota zniżki jest  standardowo naliczana  wszystkim pacjentom i jest zawarta w cenie końcowej wizyty podstawowej; stanowi wartość jednorazowej opłaty za rezerwację wizyty)

 

Sytuacje szczególne

A. DOTYCZĄCE PACJENTA:
w sytuacjach losowych które zostały udokumentowane, tj. nagłe zachorowanie udokumentowane ZLA, wizyta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, szpitalu (udokumentowane kartą wypisową), kolizja drogowa, zalanie mieszkania, zgon osoby najbliższej, kwarantanna obowiązkowa i inne (udokumentowane stosownymi zgłoszeniami/dokumentami od odpowiednich służb) – kwota za rezerwację wizyty jest zwracana (bez odsetek, gdyby miały wniknąć z okresu przechowywania kwoty za rezerwację wizyty, po potrąceniu prowizji operatora + 1,50 PLN), może ona być także wykorzystana celem rezerwacji terminu wizyty w innym czasie, nie odleglejszym jednak niż 2 miesiące, od terminu wizyty, za rezerwację której tę kwotę pobrano, o ile istnieje możliwość realnego przyjęcia Pacjenta w tym terminie
– w przypadku stawienia się pacjenta w gabinecie, ale jego rezygnacji z usługi, z związku z opóźnieniem terminu wizyty – kwota za rezerwację nie jest zwracana, a sytuacja traktowana, jako brak zgłoszenia się pacjenta na wizycie

B. DOTYCZĄCE PERSONELU (LEKARZA)
-w przypadku zarezerwowania terminu wizyt w danym dniu dla mniej niż 5 Pacjentów – wizyty mogą zostać przez lekarza odwołane, w dowolnym czasie do czasu wizyty, wówczas pełna kwota za rezerwację zostaje zwrócona (bez odsetek, gdyby miały wniknąć z okresu  przechowywania kwoty za rezerwację wizyty)  lub może ona być także wykorzystana celem rezerwacji terminu wizyty w innym czasie, nie odleglejszym jednak niż 2 miesiące, od terminu wizyty, za rezerwację której tę kwotę pobrano, o ile istnieje możliwość realnego przyjęcia Pacjenta w tym terminie
-w przypadku odwołania wizyty, w dowolnym czasie do czasu wizyty, przez lekarza świadczącego usługę lub rejestrację w gabinecie (problemy z dojazdem do gabinetu, choroba, zdarzenia losowe, obowiązkowa
kwarantanna itp.) – kwota za rezerwację wizyty jest zwracana (bez odsetek, gdyby miały wniknąć z okresu przechowywania kwoty za rezerwację wizyty), może ona być także wykorzystana celem rezerwacji terminu wizyty w innym czasie, nie odleglejszym jednak niż 2 miesiące, od terminu wizyty, za rezerwację której tę kwotę pobrano, o ile istnieje możliwość realnego przyjęcia Pacjenta w tym terminie

– zwrot kwoty przedpłaty w wymienionych sytuacjach szczególnych dokonywany jest w ciągu 30 dni roboczych dokładnie przez ten sam środek płatności, który był użyty to wpłaty kwoty przedpłaty, Pacjent zobligowany jest po dostarczenia prawidłowych danych, pozwalających na zwrot środków (najczęściej – numeru konta bankowego)

– w każdej innej sytuacji prosimy o kontakt e-mailowy na adres: biuro@afya.pl z opisaniem sytuacji, celem rozpatrzenia zwrotu, w przypadku odmowy – przysługuje prawo odwołania się do Sądu w miejscu siedziby Świadczeniodawcy Usługi.

Opłata za wizytę On-Line

Od stycznia 2020 r. System EJRENE™ umożliwia również opłatę za wizytę – zdalną (tak zwaną wizytę On-Line).
Sposób rejestracji na wizytę On-Line i wszelkie inne szczegóły regulują odrębne ustalenia, dostępne pod adresem https://afya.pl/wizyta-on-line
Koszt wizyty ustalany jest wg kalendarza wizyt dostępnego pod adresem https://afya.pl/marcin-chuc-rezerwacja-wizyty-do-lekarza/ , ale każdorazowo może zostać ustalony indywidualnie.  W przypadku rezygnacji z wizyt On-Line na 48 h przed jej terminem zwrot kwoty następuje po potrąceniu prowizji operatora + 1,50 PLN.

W czasie wizyty On-Line Pacjent nie może uzyskać zwolnienia ZLA, chyba że regulują to ustalenia szczególne (jak podczas Pandemii COVID-19), gdyż wynika to z innych przepisów. Istnieje możliwość (nieobligatoryjna) przedłużenia recept (w formie e-recepty), oraz ustalenia dalszego postępowania, wydania skierowań i zaleceń.
Paragon fiskalny za taką wizytę dostępny jest w siedzibie Praktyki przez 1 miesiąc kalendarzowy, następnie ulega zniszczeniu. Odbiór paragonu następuje po uprzednim ustaleniu.

Wydanie faktury do wizyty

W przypadku chęci uzyskania faktury do paragonu z wizyty – należy o tym fakcie poinformować na samym początku wizyty, podając numer NIP lub PESEL, na jaki ma zostać wystawiona faktura. W innym przypadku nie będzie to później możliwe. Domyślnie faktury wysyłane są w formie elektronicznej.

Wysłanie dokumentów

Każdy z dokumentów (paragon fiskalny, faktura,  skierowanie itp.), które wymaga formy drukowanej może zostać wysłany Pocztą lub Kurierem.

Dla przesyłek realizowanych przez Pocztę Polską koszt za jedno zdarzenie wynosi 10 PLN w Polsce i 25 PLN dla wysyłek poza granice kraju.
Dla wysyłek realizowanych przez Kurierów – cena będzie podana indywidualnie.
Wszystkie opłaty dokonywane przez System EJRENE™ , przy wypłacie, obciążane są kwotą  opłaty operatora + 1,50 PLN.