wersja 1.0.4 z dnia 27. stycznia 2020 r.

Niniejszy regulamin dotyczy wyłącznie wszystkich rejestrowanych wizyt w gabinecie:
Mikorzyn 55b, 63-600 Kępno
Wizyty ON-Line (inaczej – wizyty zdalne)

Regulamin dostępny jest pod adresem WWW: https://afya.pl/regulamin-ejrene w swojej najaktualniejszej wersji.
Użytkownik akceptujący niniejszy regulamin obliguje się do zapoznania i akceptacji tej właśnie wersji.

Zarządca strony

To strona firmowa należąca do : Marcin Chuć Praktyka Lekarska AFYA (zwana dalej działalnością) , zarejestrowaną we Wrocławiu, 53-030, w Polsce, o nadanych numerach NIP: 8842279975 oraz REGON: 020349997

Adres kontaktowy: 53-030 Wrocław, ul. Przyjaźni 6c/3
e-mail: biuro@afya.pl
tel. +48 71 88 08 555
tel. 708 708 031 (4.92 pln brutto/1 min połączenia)

Funkcjonowanie Praktyki Lekarskiej AFYA reguluje między innymi ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. (z późniejszymi poprawkami) „o działalności leczniczej”.

Adres głównej strony internetowej to: https://afya.pl.

Jakie dane osobiste zbieramy, dlaczego je zbieramy i jak je zbieramy?

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marcin Chuć Praktyka Lekarska AFYA, zwana dalej Administratorem
  Kontakt z Administratorem:
  1. adres do korespondencji: 53-030 Wrocław, ul. Przyjaźni 6c/3
  2. e-mail: wizyty@afya.pl
  3. tel.: +48 708708031 (4.92 PLN brutto)
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Systemu EJRENE, a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych – Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych wysyłając email na adres: iod@afya.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora (jak wyżej).
 3. Pani/Pana dane osobowe Administrator uzyskał od swojego kontrahenta (np. ZnanyLekarz.pl, Rejestracji gabinetu) w związku z realizacją umowy lub od bezpośrednio od Państwa (poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO to jest w sytuacji, w której jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty współpracujące, celem zapewnienia realizacji umowy (kontrahenci, jak : ZnanyLekarz.pl, Poczta Polska, SMSLabs, PayNow)
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych zgodnie z art. 16 RODO;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO;
  • prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO;
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Marcin Chuć Praktyka Lekarska AFYA Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Celem prawidłowego funkcjonowania działalności musimy prowadzić kalendarz wizyt. Zapisujemy dlatego między innymi: datę wizyty, imię i nazwisko pacjenta, podstawowe dane kontaktowe, miejsce świadczenia usługi oraz dane lekarza świadczącego usługę oraz wszystkie niezbędne i wymagane obecnym stanem prawnym dane, celem prawidłowego przeprowadzenia wizyty lekarskiej.

Dane przetwarzane są jedynie na potrzeby wymienionego kalendarza oraz świadczenia wizyty w ramach Podmiotu Medycznego, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem i za wyjątkiem: potrzeby komunikacji z Pacjentem celem zmiany terminu wizyty, potwierdzenia wizyty, usunięcia terminu wizyty oraz innych związanych z funkcjonowaniem gabinetu nie będą przetwarzane w inny sposób, ani przekazywane innym podmiotom niż podmioty współpracujące, ale tylko celem realizacji powyższych potrzeb: tj. Poczta Polska, operator komórkowy, operator serwera pocztowego, branki SMS, operator płatności bezgotówkowej itp., przez okres od umieszczenia wpisu do 2 miesięcy po terminie planowanej wizyty, celem rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

Akceptujący ten regulamin wyraża zgodę, na komunikację elektronicznymi środkami jak e-mail, telefon, SMS, MMS, celem realizacji opisanych tutaj usług.

Założenia System EJRENE™

Około 10-30 procent deklarowanych wizyty nie odbywa się z powodu zaniechań Pacjentów:
– przez zablokowanie miejsca innym Pacjentom i nie stawienie się w terminie wizyty, bez podania przyczyn
– przez odwołanie wizyty na kilka godzin, a nawet minut, przed planowanym terminem wizyty, co z kolei nie daje szans zaprosić osób zainteresowanych i oczekujących w kolejce, pomimo stosowanych elektronicznych środków powiadomienia i elektronicznych narzędzi zarządzania kalendarzem,
dlatego działalność wprowadziła obowiązek przedpłaty przed wizytą. Nazwaliśmy to Systemem EJRENE™.
W aktualnej wersji – system umożliwia pobieranie przedpłat za wizyty, a także opłat za wizyty.

Celem przedpłaty jest więc zwiększenie dostępności do usługi dla zainteresowanych.

Przedpłata

Obecnie pobierana jest przedpłata w kwocie 60 PLN, co stanowi ok. 37.5 % najniższej opłaty za wizytę.
Kwotę tę można zdeponować w czasie rezerwacji wizyty w rejestracji (fizycznie), albo elektronicznie przez formularz Systemu EJRENE™, dostępnego pod adresem: https://afya.pl/platnosci

W czasie rezerwacji terminu zapisane zostaną dane: e-mail do Pacjenta, imię, nazwisko oraz dzień i godzina wizyty, gabinet, w którym ma odbyć się wizyta, nazwisko konsultującego lekarza.

Każdy zarezerwowany termin wizyty winien zostać wstępnie przedpłacony do 48 h przed godziną 0.00 dnia, w którym ma odbyć się wizyta.

Przykładowo więcjeżeli wizyta ma odbyć się w dniu 13. grudnia 2019 r. o godz. 15:00, to przedpłata musi wpłynąć do dnia 10. grudnia 2019 g. 23.59

Terminy rezerwacji wizyt, dla których nie dokonano przedpłaty w stosownym czasie, mogą zostać odwołane.

W przypadku nie stawienia się na wizytę Pacjenta w przewidywanym terminie wizyty (o czym niżej) – zdeponowana kwota przedpłaty za wizytę zostaje wprowadzona do systemu fiskalnego jako:
opłata za rezerwację wizyty” i wystawiony paragon fiskalny.

W przypadku braku wcześniejszej informacji na temat NIP dla podmiotu – paragon zostanie wystawiony na osobę fizyczną.
Paragon pozostaje do odbioru przez 1 miesiąc w rejestracji gabinetu, lub za dodatkową opłatą zostanie przesłany na wskazany adres. Zainteresowany jest zobowiązany do dostarczenia aktualnego adresu w tym wskazanym terminie na główny adres e-mail, a także opłaty za wysyłkę.
Po okresie karencji paragon zostanie zniszczony.

Za niestawienie się na wizycie Pacjenta rozumie się:
– brak obecności pacjenta na co najmniej 10 minut przed terminem planowanej wizyty w miejscu, gdzie zarezerwowano wizytę
– przybycie Pacjenta do Gabinetu na co najmniej 10 minut przed terminem planowanej wizyty, ale nie pojawienie się na wizycie lub rezygnację z wizyty
– odwołanie rejestracji wizyty w terminie krótszym niż 48 h do godziny 0.00 dnia, w którym zaplanowano wizytę

Sytuacje szczególne
w sytuacjach losowych, które zostały udokumentowane, tj. nagłe zachorowanie udokumentowane ZLA, wizyta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, szpitalu (udokumentowane kartą wypisową), kolizja drogowa, zalanie mieszkania, zgon osoby najbliższej i inne (udokumentowane stosownymi zgłoszeniami/dokumentami od odpowiednich służb) – kwota za rezerwację wizyty jest zwracana (bez odsetek, gdyby miały wniknąć z okresu przechowywania kwoty za rezerwację wizyty, po potrąceniu opłaty transakcyjnej 1.06% + 1,50 PLN), może ona być także wykorzystana celem rezerwacji terminu wizyty w innym czasie, nie odleglejszym jednak niż 2 miesiące, od terminu wizyty, za rezerwację której tę kwotę pobrano, o ile istnieje możliwość realnego przyjęcia Pacjenta w tym terminie

– w przypadku stawienia się pacjenta w gabinecie, ale jego rezygnacji z usługi, z związku z opóźnieniem terminu wizyty – kwota za rezerwację nie jest zwracana, a sytuacja traktowana, jako brak zgłoszenia się pacjenta na wizycie

-w przypadku odwołania wizyty, w dowolnym czasie do czasu wizyty przez lekarza świadczącego usługę lub rejestrację w gabinecie (problemy z dojazdem do gabinetu, choroba, zdarzenia losowe) – kwota za rezerwację wizyty jest zwracana (bez odsetek, gdyby miały wniknąć z okresu przechowywania kwoty za rezerwację wizyty), może ona być także wykorzystana celem rezerwacji terminu wizyty w innym czasie, nie odleglejszym jednak niż 2 miesiące, od terminu wizyty, za rezerwację której tę kwotę pobrano, o ile istnieje możliwość realnego przyjęcia Pacjenta w tym terminie

– zwrot kwoty przedpłaty w wymienionych sytuacjach szczególnych dokonywany jest w ciągu 30 dni roboczych dokładnie przez ten sam środek płatności, który był użyty to wpłaty kwoty przedpłaty

– w każdej innej sytuacji prosimy o kontakt e-mailowy na adres: biuro@afya.pl z opisaniem sytuacji, celem rozpatrzenia zwrotu, w przypadku odmowy – przysługuje prawo odwołania się do Sądu w miejscu siedziby Świadczeniodawcy Usługi.

Opłata za wizytę On-Line

Od stycznia 2020 r. System EJRENE™ umożliwia również opłatę za wizytę – zdalną (tak zwaną wizytę On-Line) dla Pacjentów, którzy choć jednokrotnie byli Pacjentami Praktyki.
Zakres wizyty On-Line, jej kwota i termin – ustalane są drogą e-mailową – e-maile dostępne w dziale kontakt.
Koszt wizyty wynosi zwykle 150 PLN, ale każdorazowo ustalany jest indywidualnie. Wpłacający kwotę bez uprzedniego ustalenia robi to na własne ryzyko. Zwrot kwoty następuje po potrąceniu 1.06% wartości wpłaty + 1,50 PLN.

Celem realizacji wizyty On-Line niezbędne jest przedstawienie skanu lub zdjęcia dokumentu tożsamości – poprzez wysłanie go w sposób zaszyfrowany, jak pokazano to tutaj.

W czasie wizyty On-Line Pacjent nie może uzyskać zwolnienia ZLA, gdyż wynika to z innych przepisów. Istnieje możliwość (nieobligatoryjna) przedłużenia recept (w formie e-recepty), oraz ustalenia dalszego postępowania, wydania skierowań i zaleceń.
Paragon fiskalny za taką wizytę dostępny jest w siedzibie Praktyki przez 1 miesiąc kalendarzowy, następnie ulega zniszczeniu. Odbiór paragonu następuje po uprzednim ustaleniu.

Wysłanie dokumentów

Każdy z dokumentów (paragon fiskalny, skierowanie itp.), które wymaga formy drukowanej może zostać wysłany Pocztą lub Kurierem.

Dla przesyłek realizowanych przez Pocztę Polską koszt za jedno zdarzenie wynosi 10 PLN w Polsce i 25 PLN dla wysyłek poza granice kraju.
Dla wysyłek realizowanych przez Kurierów – cena będzie podana indywidualnie.
Do kosztów opłacanych przez System EJRENE™ należy doliczyć 1.06% opłaty transakcyjnej + 1,50 PLN.