• wersja 1.0.31 z dnia 27. marca  2023 r.

Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich rejestrowanych wizyt wyłącznie w gabinecie:
ul. Mikołaja Kopernika 12, 56-400 Oleśnica,
Mikorzyn 55b, 63-600 Kępno,
Wizyty ON-Line (inaczej – wizyty zdalne)

Regulamin dostępny jest pod adresem WWW: https://afya.pl/regulamin-ejrene w swojej najaktualniejszej wersji.
Użytkownik akceptujący niniejszy regulamin obliguje się do zapoznania i akceptacji tej właśnie wersji.

Użyte skróty:

Bon – zdematerializowana forma bonu rabatowego w postaci kodu QR uprawniającego do skorzystania z rabatu kwotowego na zakup usług, przy czym nie ma możliwości wymiany Bonu na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy

MojaWizyta – strona internetowa (aplikacja), umożliwiająca wgląd do danych: godzina i dzień zarezerwowanej wizyty, miejsce umówionej wizyty, szacowane opóźnienie rozpoczęcia wizyty, dostępna pod adresem: https://afya.pl/platnosci/mojaWizyta

PDF, PNG, JPG – jeden ze standardowych formatów danych komputerowych

Prowizja operatora –  (w zależności czy jest nim  PayNow.pl lub PayU.pl) wynosi zwykle do 3 % plus 50 groszy i jest tak kalkulowana, alby po odjęciu procentowej prowizji uzyskać zakładaną kwotę wpłaty. Jeżeli gdzieś poniżej pojawi się termin prowizja lub prowizja operatora, to w tym właśnie znaczeniu.

SMS – krótka wiadomość tekstowa, wysyłana pod numer telefonu komórkowego

 

Zarządca strony

To strona firmowa należąca do : Marcin Chuć Praktyka Lekarska AFYA (zwana dalej działalnością, Praktyką Lekarską AFYA lub Praktyką) , zarejestrowaną we Wrocławiu, 53-030, w Polsce, o nadanych numerach NIP: 8842279975 oraz REGON: 020349997

Adres kontaktowy: 53-030 Wrocław, ul. Przyjaźni 6c/3
e-mail: biuro@afya.pl
tel. +48 71 88 08 555, każda rozmowa jest nagrywana
tel. 708 708 031 (4.92 pln brutto/1 min połączenia), każda rozmowa jest nagrywana

Funkcjonowanie Praktyki Lekarskiej AFYA reguluje między innymi ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. (z późniejszymi poprawkami) „o działalności leczniczej”.

Adres głównej strony internetowej to: https://afya.pl.

Jakie dane osobiste zbieramy, dlaczego je zbieramy i jak je zbieramy?

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marcin Chuć Praktyka Lekarska AFYA, zwana dalej Administratorem
  Kontakt z Administratorem:
  1. adres do korespondencji: 53-030 Wrocław, ul. Przyjaźni 6c/3
  2. e-mail: wizyty@afya.pl
  3. tel.: +48 708708031 (4.92 PLN brutto), każda rozmowa jest nagrywana
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Systemu EJRENE, a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych – Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych wysyłając email na adres: iod@afya.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora (jak wyżej).
 3. Pani/Pana dane osobowe Administrator uzyskał od swojego kontrahenta (np. ZnanyLekarz.pl, Rejestracji gabinetu) w związku z realizacją umowy lub od bezpośrednio od Państwa (poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO to jest w sytuacji, w której jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty współpracujące, celem zapewnienia realizacji umowy (kontrahenci, jak : ZnanyLekarz.pl, Poczta Polska, SMSLabs, PayNow, PayU)
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych zgodnie z art. 16 RODO;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO;
  • prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO;
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Marcin Chuć Praktyka Lekarska AFYA Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Celem prawidłowego funkcjonowania działalności musimy prowadzić kalendarz wizyt. Zapisujemy dlatego między innymi: datę wizyty, imię i nazwisko pacjenta, podstawowe dane kontaktowe, miejsce świadczenia usługi oraz dane lekarza świadczącego usługę oraz wszystkie niezbędne i wymagane obecnym stanem prawnym dane, celem prawidłowego przeprowadzenia wizyty lekarskiej.

Dane przetwarzane są jedynie na potrzeby wymienionego kalendarza oraz świadczenia wizyty w ramach Podmiotu Medycznego, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem i za wyjątkiem: potrzeby komunikacji z Pacjentem celem zmiany terminu wizyty, potwierdzenia wizyty, usunięcia terminu wizyty oraz innych związanych z funkcjonowaniem gabinetu nie będą przetwarzane w inny sposób, ani przekazywane innym podmiotom niż podmioty współpracujące, ale tylko celem realizacji powyższych potrzeb: tj. Poczta Polska, operator komórkowy, operator serwera pocztowego, branki SMS, operator płatności bezgotówkowej itp., przez okres od umieszczenia wpisu do 2 miesięcy po terminie planowanej wizyty, celem rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

Akceptujący ten regulamin wyraża zgodę, na komunikację elektronicznymi środkami jak e-mail, telefon, SMS, MMS, celem realizacji opisanych tutaj usług.

Założenia System EJRENE™

Około 10-30 procent deklarowanych wizyty nie odbywa się z powodu zaniechań Pacjentów:
– przez zablokowanie miejsca innym Pacjentom i nie stawienie się w terminie wizyty, bez podania przyczyn
– przez odwołanie wizyty na kilka godzin, a nawet minut, przed planowanym terminem wizyty, co z kolei nie daje szans zaprosić osób zainteresowanych i oczekujących w kolejce, pomimo stosowanych elektronicznych środków powiadomienia i elektronicznych narzędzi zarządzania kalendarzem,
dlatego działalność wprowadziła obowiązek przedpłaty przed wizytą. Nazwaliśmy to Systemem EJRENE™.
W aktualnej wersji – system umożliwia pobieranie przedpłat za wizyty, a także opłat za wizyty on-line.

Celem przedpłaty jest więc zwiększenie dostępności do usługi dla zainteresowanych.

Przedpłata

Obecnie pobierana jest przedpłata w kwocie 140 zł + prowizja operatora, co stanowi ok. 40 % przeciętnej opłaty za wizytę.
Kwotę tę można zdeponować w czasie rezerwacji wizyty w rejestracji (fizycznie) albo  elektronicznie przez formularz Systemu EJRENE™, dostępnego pod adresem: https://afya.pl/platnosci.

W czasie rezerwacji terminu zapisane zostaną dane: telefon do Pacjenta, e-mail do Pacjenta, imię, nazwisko oraz dzień i godzina wizyty, gabinet, w którym ma odbyć się wizyta, nazwisko konsultującego lekarza.

 

W przypadku szczególnych życzeń, zastrzeżeń i uwag dotyczących planowania godziny wizyty – prosimy o umieszczenie komentarza w chwili rejestracji wizyty lub w przypadku rejestracji ustnej – poinformowanie personelu!

Osoba wykonująca przelew tradycyjny dodatkowo zobligowana jest do podania w tytule przelewu: imienia i nazwiska pacjenta, datę wizyty, lekarza prowadzącego wizytę, gabinet wizyty,  oraz do poinformowania personelu Praktyki o wykonaniu takiego przelewu. Skutecznie doręczona informacja o przelewie musi dotrzeć w sposób telefoniczny lub e-mailowy (kontakty dostępne tutaj), nie później niż 72 h przed godziną 0.00 planowanego dnia wizyty i zostać potwierdzona przez personel Praktyki, jako odebrana, pod rygorem usunięcia terminu wizyty, bez możliwości pozytywnego rozpatrzenie ewentualnych reklamacji

Każdy zarezerwowany termin wizyty winien zostać wstępnie przedpłacony do 72 h przed godziną 0.00 dnia, w którym ma odbyć się wizyta stacjonarna oraz przedpłacony do 48 h przed godziną 0.00 dnia, w którym ma odbyć się wizyta On-Line

Przykładowo więcjeżeli wizyta stacjonarna ma odbyć się w dniu 13. grudnia 2020 r. o godz. 15:00, to przedpłata musi wpłynąć do dnia 09. grudnia 2020 g. 23.59.
Jeśli Pacjent zarezerwuje wizytę, z uwagi na wolny termin, a do godziny 0.00 dnia wizyty  jest mniej niż 72h (dla wizyty stacjonarnej), albo mniej niż 48h (dla wizyty on-line), to przedpłatę należy uiścić niezwłocznie, w terminie nieprzekraczającym 15 minut od chwili rezerwacji takiej wizyty.

Zastrzegamy sobie prawo, do 24 h przed dniem planowanej wizyty, na przesunięcie terminu wizyty do +/-3 h, celem wypełnienia luk związanych z usunięciem wizyt, które nie zostały przedpłacone. Pacjenci na 24 h przed wizytą otrzymują informację ( w jednej z równoważnych form, to jest: telefonicznie, e-mailem lub SMSem lub poprzez dostęp w systemie mojaWizyta™)  o ostatecznym terminie wizyty i to jest wiążący termin wizyty, w następnych rozważaniach. Zawsze istnieje możliwość kontaktu z rejestracją, celem próby przesunięcia takiej wizyty na inną godzinę w danym dniu.
Obowiązkiem Pacjenta jest zapoznanie się z informacjami wysyłanymi przez systemy tleinformatyczne, a w szczególności o godzinie wizyty.

 

Jeżeli Pacjent otrzymuje SMS z praktyki (nadawca: AFYA.PL), to odpowiedź na taki SMS nie jest możliwa – w razie pytań należy kontaktować się telefonicznie lub e-mailowo.

Terminy rezerwacji wizyt, dla których nie dokonano przedpłaty mogą zostać odwołane.

W przypadku niestawienia się na wizytę Pacjenta w przewidywanym terminie wizyty (o czym niżej) – zdeponowana kwota przedpłaty za wizytę zostaje wprowadzona do systemu fiskalnego jako:
opłata za rezerwację wizyty” i wystawiony paragon fiskalny.

W przypadku braku wcześniejszej informacji na temat NIP dla podmiotu – paragon zostanie wystawiony na osobę fizyczną.
Paragon pozostaje do odbioru przez 1 miesiąc w siedzibie Praktyki albo za dodatkową opłatą zostanie przesłany na wskazany adres. Zainteresowany jest zobowiązany do dostarczenia aktualnego adresu w tym wskazanym terminie na główny adres e-mail, a także opłaty za wysyłkę.
Po okresie karencji 1 miesiąca paragon zostanie zniszczony.

Za niestawienie się na wizycie Pacjenta rozumie się:
– dla wizyty stacjonarnej: brak obecności pacjenta na co najmniej 10 minut przed terminem planowanej wizyty w miejscu, gdzie zarezerwowano wizytę
– dla wizyty stacjonarnej: przybycie Pacjenta do gabinetu na co najmniej 10 minut przed terminem planowanej wizyty, ale nie pojawienie się na wizycie w gabinecie lub rezygnację z wizyty
– odwołanie rejestracji wizyty w terminie krótszym niż 72 h do godziny 0.00 dnia, w którym zaplanowano wizytę stacjonarną, albo 48 h do godziny 0.00 dnia, w którym zaplanowano wizytę On-Line
– dla wizyty On-Line : dwukrotne (w odstępie 15 minut)  odrzucenie połączenia telefonicznego lub brak abonenta w zasięgu sieci w ciągu +/- 15 min sugerowanego terminu wizyty (w tym włączenie się Poczty Głosowej) lub dwukrotnie, w odstępie co najmniej 15 minut, brak możliwości nawiązania skutecznej komunikacji drogą e-mail  (to znaczy niedoręczonej – odrzuconej) lub przy braku odpowiedzi ze strony Pacjenta
– brak przygotowanego do wglądu dokumentu tożsamości ze zdjęciem, przy rozpoczęciu wizyty stacjonarnej
– na co najmniej 2h przed godziną planowanej wizyty on-line, brak przesłania prawidłowo wypełnionej ankiety, która dostępna jest pod adresem: https://afya.pl/platnosci/wizyta-on-line, która powinna zawierać załączone: czytelne, aktualne, poprawne zdjęcia/skany/PDF dokumentu tożsamości (przy pierwszej wizycie w Praktyce Lekarskiej AFYA)  oraz wyników badań dodatkowych (na tych dokumentach, musi widnieć: imię, nazwisko Pacjenta, ewentualnie PESEL, data wykonania badania)
– brak przygotowania merytorycznego Pacjenta do wizyty  (Pacjent zobligowany jest do zapoznania się z dokumentami: przygotowanie – wizyta stacjonarna)
– brak zastosowania się do obecnych wymogów bezpieczeństwa  wg  uwagi na temat COVID-19
– zmiana terminu wizyty przez Pacjenta (np. przez portal Znany Lekarz, wtyczkę MyDr), w czasie krótszym niż 48h przed zaplanowanym terminem wizyty, pomimo prawidłowo wniesionej przedpłaty

Uwaga! Pacjenci, który nie dokonali przedpłaty rezerwacji wizyty w czasie, jak wyżej, (poprzez systemem EJRENE, gotówką lub przelewem na konto) , a którzy nie stawili się na wizytę – tracą zniżkę na wizytę na okres nie mniejszy niż 6 miesięcy licząc od daty kolejnej wizyty (kwota zniżki jest  standardowo naliczana  wszystkim pacjentom i jest zawarta w cenie końcowej wizyty podstawowej; stanowi wartość jednorazowej opłaty za rezerwację wizyty)

 

Cena wizyty

Pacjent zobowiązany jest zaznajomić się z aktualnym cennikiem wizyty, czego dokonać może najpóźniej przed dokonaniem przedpłaty za wizytę.

Wyciąg z cennika:

 • Wizyta lekarska konsultacyjna – od 240 zł
 • Wizyta lekarska z USG tarczycy – od 320 zł
 • Wysłanie dokumentacji np. wyniku biopsji kurierem, na prośbę Pacjenta – wg cennika firmy kurierskiej (cena jak za: wysłanie standardowego listu + prowizja za pobranie) + opłata za przygotowanie przesyłki
 • Przygotowanie przesyłki –  za każde rozpoczęte 20 stron – 40 PLN
 • Wydanie zaświadczenia lekarskiego – 1 szt. –  100 zł (na potrzeby ZUS, operacji, w tym bariatrycznej, dla lekarz POZ; jedynie po osobistym zbadaniu)
 • Układanie dokumentacji Pacjenta (za każde 10 stron) – 50 zł
 • Inne, niestandardowe usługi – proszę zasięgnąć informacji co najmniej na 48 h przed wizytą pod numerem telefonu rejestracji +48 71 88 08 555 lub tel. lekarza: +48 708 708 031

Podane wyżej ceny są cenami netto, bez doliczenia należnych podatków i ewentualnej prowizji operatora transakcji.

 

Sytuacje szczególne

A. DOTYCZĄCE PACJENTA:
w sytuacjach losowych które zostały udokumentowane, tj. nagłe zachorowanie udokumentowane ZLA, wizyta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, szpitalu (udokumentowane kartą wypisową), kolizja drogowa, zalanie mieszkania, zgon osoby najbliższej, kwarantanna obowiązkowa i inne podobne (udokumentowane stosownymi zgłoszeniami/dokumentami od odpowiednich służb) – wydawany jest bon o wartości przedpłaty na usługi własne,  o terminie ważności realizacji tych usług do 3 miesięcy, o ile o takiej nieobecności Pacjent poinformuje na co najmniej 2 h przed godziną planowanej wizyty – może to być nagranie w poczcie głosowej, poinformowanie pracownika rejestracji – pod numerem tel. +48718808555, albo e-mail wysłany pod adres wizyty [małpa] afya [kropka] pl oraz nie został wystawiony już paragon fiskalny, jak za rezerwację terminu wizyty (vide punkt: niestawienie się pacjenta na wizycie).
– w przypadku stawienia się pacjenta w gabinecie, ale jego rezygnacji z usługi, z związku z opóźnieniem terminu wizyty – kwota za rezerwację nie jest zwracana, a sytuacja traktowana, jako brak zgłoszenia się pacjenta na wizycie
– jeżeli Pacjent umówi wizytę o przewidywanej długości 30 minut (np. biopsja tarczycy – bacc), a jest to jedynie inny typ wizyty o długości 20 minut (jak np. konsultacja endokrynologiczna z USG tarczycy), zastosowany zostanie cennik, jak za usługę biopsji tarczycy
 jeżeli dojdzie do rezygnacji Pacjenta z wizyty, która została przedpłacona, a do godziny 0.00 dnia wizyty pozostało co najmniej  72 h (w przypadku wizyty stacjonarnej) albo 48 h (w przypadku wizyty On-Line) –  jako zwrot – wydawany jest bon o wartości przedpłaty na usługi własne,  o terminie ważności realizacji tych usług do 3 miesięcy

B. DOTYCZĄCE PERSONELU (LEKARZA)
-w przypadku zarezerwowania terminu wizyt w danym dniu dla mniej niż 5 Pacjentów – wizyty mogą zostać przez lekarza odwołane, w dowolnym czasie do czasu wizyty, wówczas pełna kwota za rezerwację zostaje zwrócona (bez odsetek, gdyby miały wniknąć z okresu  przechowywania kwoty za rezerwację wizyty)  lub może ona być także wykorzystana celem rezerwacji terminu wizyty w innym czasie, nie odleglejszym jednak niż 2 miesiące, od terminu wizyty, za rezerwację której tę kwotę pobrano, o ile istnieje możliwość realnego przyjęcia Pacjenta w tym terminie
-w przypadku odwołania wizyty, w dowolnym czasie do czasu wizyty, przez lekarza świadczącego usługę lub rejestrację w gabinecie (problemy z dojazdem do gabinetu, choroba, zdarzenia losowe, obowiązkowa
kwarantanna itp.) – kwota za rezerwację wizyty jest zwracana (bez odsetek, gdyby miały wniknąć z okresu przechowywania kwoty za rezerwację wizyty), może ona być także wykorzystana celem rezerwacji terminu wizyty w innym czasie, nie odleglejszym jednak niż 2 miesiące, od terminu wizyty, za rezerwację której tę kwotę pobrano, o ile istnieje możliwość realnego przyjęcia Pacjenta w tym terminie
– w przypadku, kiedy Pacjent zamówi wizytę niezgodną z oferowanym w danym czasie typem wizyty (co zwiemy slotem): np. w czasie trwania slotu endokrynologicznego zamówi wizytę nefrologiczną, albo w czasie slotu wizyty konsultacyjnej, chciałby wykonać biopsję tarczycy – lekarz może odmówić realizacji takiej wizyty, bez wyjaśnień i bez możliwości zwrotu kwoty przedpłaty za taką wizytę
– jeżeli z przyczyn niezależnych (np. wypadek na autostradzie), dojdzie do opóźnienia rozpoczęcia wizyty, to taką sytuację traktuje się jako niezawinioną ze strony lekarza i nie będzie to podstawą do roszczenia o zwrot przedpłaty/kosztów wizyty

– generowanie bonu, w wymienionych sytuacjach szczególnych,  trwa do  30 dni roboczych, bon zostanie dostarczony w wersji elektronicznej (e-mail/SMS) lub na życzenie, za dodatkową opłatą, kurierem

– w każdej innej sytuacji prosimy o kontakt e-mailowy na adres: biuro@afya.pl z opisaniem sytuacji, celem rozpatrzenia zwrotu, w przypadku odmowy – przysługuje prawo odwołania się do Sądu w miejscu siedziby Świadczeniodawcy Usługi.

Opłata za wizytę On-Line

Każdy Pacjent, który zarezerwuje termin wizyty On-Line, zobligowany jest do natychmiastowego (najpóźniej 2h przed godziną rozpoczęcia wizyty on-line) uzupełnienia obowiązkowej ankiety ( dostępnej pod adresem: https://afya.pl/platnosci/wizyta-on-line ) i załączenia niezbędnych danych:

pacjenci pierwszorazowi (pierwszy raz w Praktyce Lekarskiej AFYA): poprawne dane teleadresowe, zdjęcie/skan/PDF dokumentu tożsamości (paszport: strona ze zdjęciem,  pierwsza strona), dowód osobisty: awers i rewers, prawo jazdy – awers i rewers; na dokumencie czytelne muszą być: zdjęcie, numer pesel (o ile występuje), numer dokumentu tożsamości, data wydania, imię, nazwisko; resztę danych można zasłonić

każdy Pacjent winien dostarczyć: aktualne wyniki badań labolatoryjnych (w formie załączonego skanu – JPG/PNG, PDF) – co najmniej 1 plik (widoczne muszą być: dane Pacjenta, numer pesel (o ile występuje), data wykonania wyniku

Koszt wizyty ustalany jest wg kalendarza wizyt dostępnego pod adresem https://afya.pl/marcin-chuc-rezerwacja-wizyty-do-lekarza/ , ale każdorazowo może zostać ustalony indywidualnie.  W przypadku rezygnacji z wizyt On-Line na 48 h przed jej terminem wydawany jest bon o wartości przedpłaty na usługi własne,  o terminie ważności realizacji tych usług do 3 miesięcy

W czasie wizyty On-Line Pacjent nie może uzyskać zwolnienia ZLA, chyba że regulują to ustalenia szczególne (jak podczas Pandemii COVID-19), gdyż wynika to z innych przepisów. Istnieje możliwość (nieobligatoryjna) przedłużenia recept (w formie e-recepty), oraz ustalenia dalszego postępowania, wydania skierowań i zaleceń.
Paragon fiskalny za taką wizytę dostępny jest w siedzibie Praktyki przez 1 miesiąc kalendarzowy, następnie ulega zniszczeniu. Odbiór paragonu następuje po uprzednim ustaleniu.

Wydanie faktury do wizyty

W przypadku chęci uzyskania faktury do paragonu z wizyty – należy o tym fakcie poinformować na samym początku wizyty, podając numer NIP lub PESEL, na jaki ma zostać wystawiona faktura. W innym przypadku nie będzie to później możliwe. Domyślnie faktury wysyłane są w formie elektronicznej.

Wysłanie dokumentów

Każdy z dokumentów (paragon fiskalny, faktura,  skierowanie itp.), które wymaga formy drukowanej może zostać wysłany Pocztą Polską lub Kurierem.
Przygotowanie dokumentu do wysłania jest płatne,  należy następnie doliczyć dodatkowo koszty obsługi firmy kurierskiej. Przed zamówieniem takiego dokumentu, prosimy o zapytanie, celem ustalenia kosztów jednego zdarzenia. Więcej w punkcie „Cena wizyty”.

 

Pozostałe informacje

W przypadku wprowadzenia lekarza w błąd – pełną odpowiedzialność ponosi Pacjent/zamawiający.

Wszelkie spory, które wynikną w związku z realizacją usług w oparciu o ten regulamin, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 3