Państwa dane będą przetwarzane przez Marcin Chuć Praktyka Lekarska AFYA. Więcej informacji na ten temat w regulaminie.
Your data will be processed by Marcin Chuć Praktyka Lekarska AFYA. More information about this in the regulations.

Szanowni Państwo, celem ułatwienia sposobu komunikacji – prosimy o zastosowanie się do następujących zasad:

Dear Sirs, in order to facilitate the way of communication, please follow the following rules:

PL: UWAGA! Prosimy nie mylić pojęć: pierwszorazowa wizyta w podmiocie (lekarz może pracować w wielu podmiotach i wizyta u lekarza może być kolejna, ale w PRAKTYCE LEKARSKIEJ AFYA – PIERWSZA); przez wizytę pierwszorazową rozumiemy wizytę PO RAZ PIERWSZY W PRAKTYCE LEKARSKIEJ AFYA. Lekarz nie ma dostępu do Państwa danych z innych podmiotów i należy je dostarczyć, nawet wraz z dokumentacją wydaną przez lekarza, jak w punktach A-K.

EN: Please do not confuse the terms: the first visit to an entity (the doctor may work in many entities and the visit to the doctor may be another, but in the AFYA FIRST); by first visit we mean the visit AFYA FIRST. The doctor has no access to your data from other parties and you must provide it, even with the documentation issued by the doctor, as in points A-K.

A.

PL: Wizytę należy zarezerwować w portalu ZnanyLekarz -poprzez stronę internetową. Jedynym gabinetem, który realizuje wizyty On-Line jest Praktyka Lekarska AFYA/Wrocław, Przyjaźni (proszę zwrócić uwagę, że tam wyświetlają się wszystkie gabinety, proszę wybrać tylko ten z wizytą on-line)

EN: The visit should be booked in the portal ZnanyLekarz – via the website. The only office that carries out On-Line visits is the Praktyka Lekarska AFYA/Wrocław, Przyjaźni (please note that all offices are displayed there, please choose only the one with the visit on-line)

B.

PL: Wizytę należy opłacić poprzez system EJRENE, podając datę wizyty zarezerwowanej z pkt. A, włącznie z danymi Pacjenta z wizyty (imię, nazwisko, e-mail). Obowiązują zwykłe zasady regulaminu EJRENE.
EN: The visit must be paid for through the EJRENE system, stating the date of the visit booked in point A, including the Patient’s data from the visit (name, surname, e-mail). The usual rules of EJRENE rules apply.

C.

PL: W miarę możliwości należy zalogować się do Portalu Pacjenta NFZ i uzupełnić numer telefonu lub e-mail. Cały proces zobrazowany jest tutaj – chodzi o odbieranie zdalnie recept. Osoby, które mieszkają za granicą, a mają konto w polskim banku – profil zaufany mogą utworzyć przez ten bank.

EN: If possible, log in to the NHF Patient Portal and complete the phone number or e-mail. The whole process is illustrated here – it is about receiving prescriptions remotely. People who live abroad and have an account in a Polish bank – a trusted profile can be created by that bank.

D.

PL: Proszę wykonać zdjęcie/skan/PDF wyników badań i załączyć je po utworzeniu formularzy poniżej (z pkt. F.1 lub F.2.) .

Załączane wyniki badań muszą mieć czytelne:
dane pacjenta, którego dotyczą oraz datę wykonania.

Jeżeli chodzi o dane z dowodu osobistego, to wymagane są jedynie: Nazwisko, Imię, data ważności dowodu, PESEL; pozostałe dane należy zasłonić kartką w czasie robienia zdjęcia lub po jego zrobieniu – zamazać w programie retuszującym – dla Państwa bezpieczeństwa

EN: Please take a photo/scan/PDF of the test results and attach them after creating the forms below (from F.1 or F.2.) .

The attached test results must be legible:
data of the patient concerned and the date of execution.

As far as the identity card data are concerned, they are only required: Surname, First Name, Expiry date of the card, date of birth, identity card number (or PESEL, if the person has one); the remaining data should be covered with a sheet of paper during or after taking the picture – blurred in the retouching program – for your safety

E.

PL: Będziemy dumni, jeżeli w wysłanym formularzu opiszą Państwo swoje problemy zdrowotne, jak to opisaliśmy w dokumencie ułatwiającym przygotowanie się do wizyty.

EN: We will be proud if you describe your health problems in the form you send us, as we have described in a document to help you prepare for the visit

F:


  1. PL: Prosimy NOWYCH PACJENTÓW o kliknięcie w ten link i uzupełnienie pól utworzonego formularza


    EN: We ask NEW PATIENTS to click on this link and complete the fields of the created form

  2. PL: Pacjenci stali proszeni są o uzupełnienie tego formularza

    EN: Steel patients are asked to complete this form


    PL: jeżeli napotkają Państwo trudność w utworzeniu formularza (a powienien uruchomić się program poczotwy-do e-mail) – prosimy po prostu o napisanie do nas na adres bezpieczna-poczta@proton.afya.pl

    EN: if you find it difficult to create a form (and the e-mail program should start), just write to us at bezpieczna-poczta@proton.afya.pl.

G.

PL: Godzina wizyty w profilu On-Line nie jest wiążąca – z uwagi na dostarczenie danych pocztą e-mail i ich interpretację w zasadzie w dowolnym czasie.

EN: The time of the visit to the On-Line profile is not binding – due to the delivery of data by e-mail and its interpretation in principle at any time.

H.

PL: W przypadku pytań, nieścisłości, uzupełnienia informacji – możemy zechcieć kontaktować się z Państwem drogą telefoniczną lub poprzez ZOOM.US. Podejmiemy co najmniej 2 próby połączenia. Osoby, które nie posiadają telefonu w Polskiej strefie numeracyjnej proszone są o zainstalowanie ZOOM.US.

EN: In the case of questions, inaccuracies, or completion of information – we may wish to contact you by telephone or through ZOOM.US. We will make at least 2 connection attempts. If you do not have a telephone in the Polish numbering zone, please install ZOOM.US.

I.

PL: Paragon pozostaje w Praktyce przez 1 miesiąc, po tym czasie zostanie zniszczony. Przy chęci uzyskania faktury – prosimy o podanie NIP w formularzu z pkt. 1 lub 2., nie później niż w dniu wizyty. Paragon może zostać wysłany na dowolny adres, za opłatą, jak wynika to z Regulaminu EJRENE.

EN: The paragon remains in practice for 1 month, after that time it will be destroyed. If you wish to receive an invoice – please provide your VAT ID number in the form from point. 1 or 2, not later than on the day of the visit. The receipt may be sent to any address, for a fee, as per the EJRENE Regulations.

J.

PL: Preferencyjnie proszę wysyłać pocztę za pomocą ProtonMail, ale dopuszczalne jest także użycie innej poczty oraz klientów poczty – chodzi o zwiększenie Państwa bezpieczeństwa. Sposób szyfrowania poczty, zapewniający bezpieczeństwo danych pokazano tutaj.

EN: Preferably send mail using ProtonMail, but it is also possible to use other mail and mail clients – this is to increase your security. The way of encrypting your mail to ensure data security is shown here.

K.

PL: Państwa dane nie będą dalej przetwarzane, a wizyta nie odbędzie się, jeżeli nie zostaną spełnione PRAWIDŁOWO warunki od A-J, bez możliwości zwrotu środków za wizytę (traktujemy to jako niestawienie się na wizytę).

EN: Your data will not be further processed and the visit will not take place unless the LEGAL conditions from A-J are fulfilled without the possibility of reimbursement for the visit (we treat this as a non-attendance).

W przypadku pytań i wątpliwości – pozostajemy do Państwa kontaktu!
If you have any questions or concerns, we will be in touch with you!