Marcin Chuć, Praktyka Lekarska AFYA

endokrynolog, nefrolog, specjalista chorób wewnętrznych

regulamin systemu EJRENE™

Użyte skróty

wersja 2024.03.06.1

bon – zdematerializowana forma bonu rabatowego w postaci kodu QR (w postaci wydruku lub elektronicznej) uprawniającego do skorzystania z rabatu kwotowego na zakup usług, przy czym nie ma możliwości wymiany bonu na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy, bonem nie można także opłacić rezerwacji terminu wizyty

AFYA albo Praktyka Lekarska AFYA - jednoosobowa działalność gospodarcza - Marcin Chuć Praktyka Lekarska AFYA, zarejestrowana pod adresem: 53-030 Wrocław, ul. Przyjaźni 6c/3, NIP: 8842279975, REGON: 020349997, D&B D-U-N-S®: 427486034

dane osobowe — informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”)

e‑recepta — rodzaj elektronicznej dokumentacji medycznej, o którym mowa w art. 2 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

e-skierowanie — rodzaj elektronicznej dokumentacji medycznej, o którym mowa w art. 2 pkt 6 lit. c ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

e-zwolnienie — dokument elektroniczny stanowiący zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 54 i 55 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

ELYSYON™ - marka Brilliant Care sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, system dostępu do laboratorium

link albo hyperlink albo łącze - zbiór znaków umożliwiający pozyskanie zawartość konkretnej strony internetowej lub ustalonego zasobu internetowego

NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia

MojaWizyta™ – strona internetowa (aplikacja), umożliwiająca wgląd do danych: godzina i dzień zarezerwowanej wizyty, miejsce umówionej wizyty, szacowane opóźnienie rozpoczęcia wizyty

możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna - osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny (PESEL), dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden, bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, o której dane są zbierane w ramach świadczonych wizyt oraz przekazywane do systemu e‑zdrowie (P1) — m.in. w zakresie niezbędnym do realizacji e‑recept i e‑skierowań, e-zwolnień i danych przekazywanych do NFZ; dane te są również zapisywane w plikach cookies.

opłata o czasie - wniesienie opłaty za rezerwację terminu wizyty za pomocą systemu EJRENE™, w określonym przez ten system czasie, generowanym dla każdej opłaty indywidualnie, na podstawie algorytmów zawartych w oprogramowaniu EJRENE™, obciążana dodatkowo prowizją operatora; AFYA może czasowo zadecydować o niedoliczaniu opłat prowizji operatora za wniesienie opłaty za rezerwację terminu wizyty; końcowa kwota płatności za rezerwację prezentowana jest tuż przed opłatą i  jest ona zmienna i zależna od wewnętrznych algorytmów systemu EJRENE™

rezerwacja terminu wizyty – indywidualny, ustalony dla konkretnego Pacjenta (możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej) termin wizyty, który na jego zlecenie (telefoniczne , e-mailowo, poprzez stronę WWW, bądź osobisty kontakt)  podlega zarezerwowaniu, a w przypadku otrzymania  przez Pacjenta łącza do opłaty rezerwacji terminu wizyty  (o czym decyduje algorytm systemu EJRENE™), dodatkowo opłacony o czasie

pdf albo png albo jpg albo jpeg – jeden ze standardowych formatów danych komputerowych

prowizja operatora – opłata, którą pobiera operator płatności, za jej przetworzenie, niezależnie od strony płatności, którą obciąża

sms albo SMS – krótka wiadomość tekstowa, wysyłana pod numer telefonu komórkowego

system ADAM™ - system Brilliant Care sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, używany przez AFYA do zarządzania wizytami, integrujący system EJRENE i ELYSYON, służący do automatycznej komunikacji pomiędzy AFYA a Pacjentami 

system EJRENE™ - system używany przez AFYA do zarządzania wizytami, umożliwiający płatność za rezerwację terminów wizyty

system zarządzania wizytą - zautomatyzowany sposób prowadzenia kalendarza wizyt w Brilliant Care, zintegrowany z obsługą rejestracji, poprzez telefon, internet albo w inny dowolny sposób, do którego należą system EJRENE™, system ADAM™ oraz ELYSYON™

wizyta - każde zdarzenie medyczne, które prowadzi do badania przedmiotowego lub podmiotowego, albo do pobrania materiału do badań, przeprowadzone przez lekarza albo pielęgniarkę, albo inny personel medyczny, w myśl obowiązującego ustawodawstwa

wizyta ON-LINE - szczególny typ wizyty, który prowadzony jest przez systemy teleinformatyczne (internet, telefon) i z użyciem odpowiedniego oprogramowania

A. Wstęp

Regulamin dostępny jest na stronie AFYA pod adresem internetowym: https://afya.pl/regulamin-systemu-ejrene, może zostać także okazany w formie strony WWW na monitorze, na prośbę Pacjenta, przed rozpoczęciem świadczenia usług na rzecz tego Pacjenta.

W przypadku realizacji usług stacjonarnie, albo zakupu usług stacjonarnie (w miejscu prowadzenia działalności AFYA), uznaje się, że Pacjent zapoznał się z tym ogólnodostępnym regulaminem, zna i akceptuje jego postanowienia; jeżeli Pacjent nie zna treści tego regulaminu, to powinien zaznajomić się z jego treścią, najpóźniej przed rozpoczęciem świadczenia usług przez AFYA na rzecz Pacjenta albo przed zakupieniem jakiekolwiej usługi w AYFA; jeżeli tego nie dokona – reklamacje z tytułu nieznajomości regulaminu nie będą rozpatrywane.

W przypadku zakupu usługi (wizyty) on-line: na stronach AFYA: Pacjent potwierdza znajomość tego regulaminu, oraz fakt, że akceptuje jego postanowienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu; jeżeli korzysta z systemu automatycznych kalendarzy (jak Znany Lekarz, MyDr), gdzie nie wydzielono odpowiedniego pola formularza, uznaje się, że Pacjent zapoznał się z tym ogólnodostępnym regulaminem i akceptuje jego postanowienia

Osoba, która akceptuje ten regulamin, wyraża zgodę na komunikację elektronicznymi środkami jak e-mail, telefon, sms, celem realizacji prawidłowego przebiegu usług, wizyt i ważnego interesu AFYA – na przykład: w ramach informacji o kalendarzu wizyt, informacjach o opóźnieniach, podsumowaniach itp., dotyczących wizyt, płatności za rezerwację terminów wizyt, oświadcza nadto, że zapoznała się z cennikiem wizyt, dostępnym pod adresem www: https://afya.pl/cennik

Regulamin ten będzie uznawany jako nadrzędny wobec innych regulaminów, co ma zastosowanie w szczególności, gdy pacjent rejestruje wizytę przez zewnętrzne systemy zarządzania wizytą, jak MyDr lub Znany Lekarz

Jeżeli mowa o systemach teleinformatycznych, to pacjent obowiązany jest do zapewnienia na własny koszt odpowiednich narzędzi technicznych, niezbędnych do korzystania z tych systemów. Minimalne wymagania sprzętowe obejmują:
a. korzystanie z komputera lub podobnego urządzenia z systemem Windows 10 lub nowszym albo macOS 10.13 lub nowszym z co najmniej 8 GB pamięci RAM
b. korzystanie z przeglądarki Chrome lub FireFox zaktualizowanej do najnowszej wersji
c. posiadanie łącza internetowego o prędkości co najmniej 25 Mbps
d. posiadanie aktywnego numeru telefonu, w dowolnej strefie numeracyjnej, zdolnego od odczytania wiadomości SMS i wykonywania połączeń telefonicznych

B. Informacje o Administratorze danych osobowych i informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Główna informacja o administratorze została zawarta w Polityce Prywatności

2. Funkcjonowanie Marcin Chuć Praktyka Lekarska AFYA reguluje między innymi ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. (z późniejszymi poprawkami) „o działalności leczniczej”.

3. Celem prawidłowego prowadzenia działalności, AFYA prowadzi kalendarz zaplanowanych wizyt, w związku z czym przetwarza dane osobowe pacjentów. Jest ono ograniczone do przewidzianych literą prawa danych: celem prawidłowej identyfikacji pacjenta i kontaktu z nim: imienia, nazwiska, nr PESEL, nr i serii dokumentu tożsamości, numeru telefonu, ew. adresu e-mail. Pozostałe wprowadzone dane, jak adres zamieszkania, wywiad chorobowy, rozpoznania kliniczne, sposób leczenia, pobierane leki itd. wymagane są do prawidłowego przeprowadzenia wizyty. 

4. Każda wizyta, zgodnie z obowiązującą literą prawa, rejestrowana jest w systemie NFZ P1 (tak zwane EDM) , niezależnie od tego, że jest to wizyta poza systemem NFZ; podobnie jak każda wydana recepta i każde wydane skierowanie muszą być zarejestrowane w systemie NFZ P1.

5. Podane dane osobowe mogą być nadto przetwarzane w ważnym interesie AFYA, nie są natomiast przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów współpracujących (Brilliant Care sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Znany Lekarz sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, MyDr sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NFZ, PAYU sp. z o.o.), ale jedynie w niezbędnym, minimalnym zakresie i jedynie w celu realizacji powyższych potrzeb: tj. rejestracji wizyt przez podmioty zewnętrzne, realizacji świadczeń w ramach NFZ, dostarczenia wiadomości i listów przez operatora pocztowego, SMS, e-maili, płatności itp., oraz celem rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

6. Dane przechowywane będą do 6 miesięcy i następnie automatycznie niszczone, chyba, że ich dłuższe przechowywanie, archiwizowanie i przekazywanie innym podmiotom wynika z innych obowiązków i ustaw, albo interesu AFYA.

7. AFYA prowadzi gabinety:
a. pomoc wyjazdowa/ wizyty On-Line - rejestracja praktyki: Wrocław, ul. Przyjaźni 6c/3
b. indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w podmiocie medycznym - na terenie Master-Med sp. z o.o., (gabinet 22, piętro 1), rejestracja praktyki: 56-400 Oleśnica, ul. Kopernika 12

8. AFYA nie prowadzi wizyt dla osób nieletnich

C. Sposób realizacji wizyt

1. Pacjent wyraża chęć odbycia wizyty w AFYA poprzez aktywny kontakt telefoniczny z rejestracją, samodzielną rezerwację wizyty poprzez systemy zarządzania wizytą; w tym czasie pobierane są dane niezbędne do identyfikacji Pacjenta i przeprowadzenia takiej wizyty, oferowany jest termin wizyty;

2. System EJRENE™ lub system ADAM™ albo MojaWizyta™ na podstawie własnych algorytmów mogą wygenerować link do płatności za rezerwację terminu wizyty wraz z: z góry określonym terminem płatności za taką rezerwację, oraz kwotą do opłacenia takiej rezerwacji. Pacjent uzyskuje link płatności za rezerwację terminu wizyty poprzez SMS lub e-mail, albo w inny ustalony wspólnie sposób.

3. W przypadku nieopłacenia rezerwacji terminu wizyty w kwocie i w czasie, o którym Pacjent jest informowany w otrzymanej wiadomości, jak z pkt. C.2, termin rezerwacji wizyty może ulec zwolnieniu. AFYA nie może zagwarantować, że taka wizyta może się odbyć i w przypadku przybycia do AFYA przez pacjenta na wizytę w danym terminie, pomimo braku rezerwacji wizyty, AFYA nie ponosi odpowiedzialności za takie zdarzenie.

4. Po prawidłowym opłaceniu rezerwacji terminu wizyty, pacjent otrzymuje zwrotnie kod, który posłuży do zmniejszenia właściwej kwoty odpłatności za wizytę o kwotę opłaconą za jej rezerwację. Kod ten będzie wyświetlany na stronie: https://afya.pl/ejrene/zaplac/ po spełnieniu warunków prawidłowego wypełnienia zamieszczonego formularza. Pacjent winien zabezpieczyć kod w taki sposób, aby był dostępny na zakończenie wizyty, przy płatności (np. poprzez wykonanie zrzutu ekranu komputera albo telefonu komórkowego). Brak okazania kodu stukować będzie brakiem możliwości pomniejszenia kosztów końcowych wizyty o ewentualną kwotę wniesionej opłaty za rezerwację terminu tej wizyty. Ważność otrzymanego kodu to godzina 23, 59 minut 59 sekund dnia rezerwacji wizyty, po tej godzinie kod staje się bezużyteczny.

5. Termin wizyty może ulec zmianie - tzn. przesunięciu przez rejestrację +/- jedną godzinę od godziny wstępnie umówionej i opłaconej, celem opytmalizacji zapełnienia grafików, o czym Pacjent zostanie poinformowany, co najmniej na 48 h przed wiztytą (telefonicznie, e-mailowo albo SMSem) i nie stanowi to podstawy do zwrotu środków albo rezygnacji z ustalonego terminu. W przypadku, gdyby taka zmiana była nieakceptowalna, prosimy o pilny kontakt telefoniczny albo e-mailowy z rejestracją, do 12 h, w przeciwnym przypadku uznamy, że dokonana zmiana została zaakceptowana.

6. w terminie do 14 dni przed wizytą, system EJRENE™ lub system ADAM™ mogą nawiązać automatycznie połączenie telefoniczne albo wysłać wiadomość (SMS, e-mail), pod zarejestrowany numer telefonu/e-mail pacjenta albo jego opiekuna, celem przypomnienia o nadchodzącym terminie wizyty albo celem potwierdzenia stawienia się pacjenta w danym terminie; systemy mogą wymagać interakcji; w przypadku braku interakcji albo nieuzyskiwania skutecznego połączenia – rezerwacja terminu wizyty może zostać anulowana

7. w terminie do 14 dni przed wizytą, z pacjentem lub z ich przedstawicielem, może kontaktować się (przez telefon, e-mail albo SMS) rejestracja, celem uzupełnienia brakujących danych, niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia wizyty; odmowa podania danych równoznaczna jest z rezygnacją z rezerwacji terminu wizyty, a w przypadku wcześniejszego opłacenia tego terminu: jeżeli do wizyty nie pozostało więcej niż 96 h - traktowane to jest jako niestawienie się na wizycie (pkt. D), w przeciwnym wypadku wydawany jest bon na usługi własne o wartości dokonanej wpłaty i terminem ważności 3 mies. od daty zdarzenia.

8. Pacjent winien stawić się przed gabinetem na co najmniej 10 minut przed terminem zaplanowanej wizyty, aby wizyta mogła rozpocząć się o czasie.
Spóźnienie się Pacjenta w gabinecie powyżej 1 minuty na zaplanowaną wizytę traktowane jest jako brak stawienia się Pacjenta na wizytę, jak w pkt. E niniejszego regulaminu, chyba, że zaistnieje istotny powód (pkt. F).

9. Za świadczne usługi pobierane jest wynagrodzenie, zgodnie z cennikiem, o którym mowa we wstępie; przy opłacie odliczona zostaje kwota wniesiona w przypadku opłaty za rezerwację terminu wizyty, po okazaniu ważnego kodu uprawniającego do otrzymania takiego odliczenia.

10. Po wizycie Pacjent może otrzymać wiadomość (sms/e-mail) z opcjonalną ankietą z adresu: pacjentwienajlepiej.pl (należącym do Brilliant Care sp. z o.o.), celem poprawy jakości usług.

D. Rezygnacja z terminu wizyty

1. Jeśli termin rezerwacji wizyty, do którego wygenerowano link płatności, nie zostanie opłacony o czasie, to uznaje się, że Pacjent rezygnuje z takiego terminu i zostaje on automatycznie zwolniony

2. Kwota za opłaconą rezerwację terminu wizyty nie podlega zwrotowi, gdyż rezerwacja terminu wizyty wykonywana jest na zlecenie danego Pacjenta i indywidualnie tylko dla niego. Płacący/pacjent potwierdza i akceptuje, że usługa polegająca na rezerwacji terminu nie podlega prawu do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Płacący/pajent rozumie, że dokonując rezerwacji terminu, nie ma możliwości zwrotu opłaty ani wymiany terminu ze względu na charakter usługi, która jest świadczona w określonym czasie i jest zależna od dostępności zasobów lub personelu. W przypadku istotnych powodów dotyczących Pacjenta (pkt. F niniejszego regulaminu), wydawany jest bon, o czym poniżej

3. Jeżeli Pacjent opłaci termin rezerwacji wizyty, a do wizyty pozostało więcej niż 96h i zgłosi rezygnację - telefonicznie albo e-mailowo - jak w zakładce kontakt - wydawany jest bon na usługi własne, o wartości dokonanej wpłaty, o ważności 90 dni; bon może zostać dostarczony elektronicznie, przez e-mail, albo będzie oczekiwał na odbiór, do końca czasu swojej ważności w siedzibie AFYA

4. W przypadku rezygnacji z terminu wizyty, po jego opłaceniu, w czasie krótszym, niż 96 h do rozpoczęcia wizyty, jeżeli nie wystąpią istotne powody, jak w punkice F, sytuację traktuje się jako niestawienie pacjenta na wizycie

5. We wszystkich innych, niewymienionych sytuacjach, termin wizyty ulega zwolnieniu

E. Co rozumiemy przez niestawienie się pacjenta na wizycie?

1. brak Pacjenta, jak w pkt. C.8

2. dla wizyty stacjonarnej: przybycie Pacjenta przed gabinetem na co najmniej 10 minut przed terminem planowanej wizyty, ale nie pojawienie się na wizycie w gabinecie o czasie lub rezygnację z wizyty przed jej rozpoczęciem.

3. odwołanie rejestracji wizyty w terminie krótszym niż 96 h od godziny wizyty, bez istotnego powodu (jak w pkt. F)

4. dla wizyty ON-LINE: dwukrotne (w odstępie 15 minut) odrzucenie połączenia telefonicznego lub brak abonenta w zasięgu sieci w ciągu +/- 15 min sugerowanego terminu wizyty (w tym włączenie się Poczty Głosowej) lub dwukrotnie, w odstępie co najmniej 15 minut, brak możliwości nawiązania skutecznej komunikacji drogą e-mail (to znaczy niedoręczonej – odrzuconej) lub przy braku odpowiedzi (telefonicznej, stacjonarnej) ze strony Pacjenta.

5. brak przygotowanego do wglądu aktualnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, przy rozpoczęciu wizyty stacjonarnej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy albo aktywna aplikacja mObywatel)

6. na co najmniej 72 h przed godziną planowanej wizyty ON-LINE: brak przesłania prawidłowo wypełnionej ankiety internetowej, która powinna zawierać załączone: czytelne, aktualne, poprawne zdjęcia/skany/PDF dokumentu tożsamości (przy pierwszej wizycie w AFYA) oraz wyników badań dodatkowych (na tych dokumentach, musi widnieć: imię, nazwisko pacjenta, ewentualnie PESEL, data wykonania badania).

7. brak przygotowania merytorycznego Pacjenta do wizyty (Pacjent zobligowany jest do zapoznania się z dokumentami na stornie afya.pl zakładka: wizyta stacjonarna & on-line -> przygotowanie do wizyty).

8. brak zastosowania się do aktualnych wymogów bezpieczeństwa (jak np. w czasie pandemii COVID-19).

9. zmiana terminu wizyty przez Pacjenta (np. przez portal Znany Lekarz, wtyczkę MyDr), w czasie krótszym niż 96 h przed zaplanowanym terminem wizyty, pomimo prawidłowo wniesionej opłaty za rezerwację terminu wizyty.

10. agresja ze strony Pacjenta

W przypadku niestawienia się Pacjenta na wizycie, opłata za rezerwację terminu wizyty zostaje wprowadzona do systemu fiskalnego jako: „opłata za rezerwację terminu wizyty” i wystawiony zostaje paragon fiskalny; w przypadku braku wcześniejszej informacji na temat NIP dla podmiotu – paragon zostanie wystawiony na osobę fizyczną; tak wystawiony paragon pozostaje do odbioru przez 1 miesiąc w siedzibie Centrum, albo (wg cennika), zostanie przesłany na wskazany adres. Po okresie karencji wynoszącym 1 miesiąc od daty wystawienia paragon zostaje zniszczony.

F. Istotne powody niestawienia się na wizytę , sposób ich udokumentowania i sposób postępowania AFYA w tych przypadkach

1. W sytuacjach losowych, które zostały udokumentowane, tj. nagłe zachorowanie udokumentowane ZLA, wizyta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, szpitalu (udokumentowane kartą wypisową), kolizja drogowa , zalanie mieszkania, zgon osoby najbliższej, kwarantanna obowiązkowa i inne podobne (udokumentowane stosownymi zgłoszeniami/dokumentami od odpowiednich służb) – wydawany jest bon o wartości kwoty wniesionej za rezerwację terminu wizyty, na usługi własne, o terminie ważności realizacji tych usługdo 90 dni; warunkiem koniecznym jest to, że Pacjent winien przedstawić taką informację co najmniej 12 h przed wizytą - to jest w sposób skuteczny poinformować personel rejestracji AFYA, poprzez wysłanie e-mail wraz z załączonym, wybranym dokumentem, na adres rejestracji AFYA, który dostępny jest na podstronie kontakt.

2. "Korków" drogowych, spóźnienia się tramwaju, autobusu, zaspanie, brak wykonania wyników badań, brak dokumentu tożsamości do wglądu – nie uznaje się za sytuacje szczególne; uznaje się to za niestawienie Pacjenta na wizycie

3. W przypadku, kiedy Pacjent zamówi wizytę niezgodną z oferowanym w danym czasie typem wizyty: np. w grafiku endokrynologicznym zamówi wizytę nefrologiczną – lekarz może odmówić realizacji takiej wizyty, bez wyjaśnień i bez możliwości zwrotu kwoty za rezerwację takiego terminu wizyty.

G. Istotne powody odwołania wizyty przez AFYA i sposób postępowania AFYA w takich przypadkach

W przypadkach szczególnych, AFYA może odwołać prawidłowo zarezerwowane terminy wizyt:

1. w przypadku odwołania wizyty, w dowolnym czasie do czasu wizyty, przez personel świadczący usługę (problemy z dojazdem do gabinetu, choroba, zdarzenia losowe, obowiązkowa.
kwarantanna, brak prądu, defekt łączy internetowych, defekt w działaniu sprzętu itp.) – kwota za rezerwację wizyty jest zwracana (bez odsetek, gdyby miały wniknąć z okresu przechowywania kwoty za rezerwację wizyty), w sposób, w jaki została wniesiona, po potrąceniu prowizji operatora;  AFYA może wydać także bon o wartości wniesionej kwoty z terminem realizacji usług własnych do 90 dni albo zaproponować rejestrację, jeżeli jest to możliwe, w innym terminie

2. jeżeli z przyczyn obiektywnych dojdzie jedynie do opóźnienia rozpoczęcia wizyty, to taką sytuację traktuje się jako niezawinioną ze strony lekarza i nie będzie to podstawą do roszczenia o zwrot opłaty za rezerwację terminu wizyty i kosztów wizyty; uznaje się że standardowe opóźnienie w rozpoczęciu wizyty wynosi do 45 minut

3. Generowanie bonu, w wymienionych sytuacjach szczególnych, trwa do 30 dni roboczych, bon zostanie dostarczony w wersji elektronicznej (e-mail/SMS) lub na życzenie, zgodnie z cennikiem, kurierem.

W każdej innej, nietypowej sytuacji prosimy o kontakt e-mailowy AFYA z opisaniem sytuacji, celem rozpatrzenia.

H. Postanowienia końcowe

1. W przypadku wprowadzenia personelu AFYA w błąd – pełną odpowiedzialność ponosi Pacjent/zamawiający.

2. Wszelkie spory, które wynikną w związku z realizacją usług w oparciu o ten regulamin, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy dla siedziby AFYA.